ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

Vastgesteld door: Dream Clean Team

Inhoud:
Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten en producten
Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dream Clean Team: het schoonmaakbedrij die als gebruiker deze AV van toepassing verklaart in haar
Overeenkomsten;
AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
AV: deze algemene voorwaarden;
CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Diensten: Schoonmaak- en
glasbewassingswerkzaamheden zoals reiniging, leegruimen, desinfectie, van Objecten in de meest rede zin van het
woord waaronder bijvoorbeeld
Gevel, vloeren- en glasreiniging: Waaronder het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden
ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede
het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende
werking.
Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Dream Clean Team ingezette middelen zoals
reinigingsmiddelen en materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.
Informatie: alle informatie, gegevens, materialen en instructies ontvangen van Opdrachtgever of van derden op
verzoek van Opdrachtgever, waaronder ook informatie over het Object en de in verband daarmee te reinigen
oppervlakten.
Object: het voorwerp van de Werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de binnen- en buitenkant
van een gebouw, zoals vloeren, gevels, ramen, sanitair, een productiemiddel, een voorraad, inventaris en/of een
andere roerende dan wel onroerende zaak, etc.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dream Clean Team een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Partijen strekkende tot het leveren van Producten en
Diensten, inclusief het Werkuitvoeringsovereenkomst, elke schriftelijke wijziging of aanvulling op de Overeenkomst,
stilzwijgende verlengingen daarvan, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die overeenkomst, mondelinge en schriftelijk aanbiedingen van Dream Clean Team daaronder begrepen;
Partijen: Dream Clean Team en Opdrachtgever; Producten: Reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties,
(sanitaire) gebruiksartikelen etc. welke verband houden met de Diensten in de meest brede zin van het woord en
verkocht of verhuurd worden aan Opdrachtgever.
Werkzaamheden: alle door Dream Clean Team ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en
verrichtingen welke nuttig en noodzakelijk zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst
Werkuitvoeringsovereenkomst: een overzicht (werkbon o.i.d.) dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en
waarop Dream Clean Team in overleg met Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
Werkzaamheden aangeeft, zo mogelijk met vermelding van de plaats, het tijdstip en de frequentie van de
Werkzaamheden etc. inclusief de voorbereidingsmaatregelen daarop en de prijs.
Artikel 2. Rangorde.
Hoofdstuk A is van toepassing op levering van alle Werkzaamheden en Producten door Dream Clean Team. Indien de
inhoud of uitleg van de Opdrachtbevestiging en de AV in strijd zijn met elkaar, heeft de inhoud van de
Opdrachtbevestiging voorrang. Indien de inhoud of uitleg van hoofdstuk A en B onderling strijdig zijn, heeft hoofdstuk
B voorrang op hoofdstuk A als de Diensten uit hoofdstuk B van toepassing zijn.

Artikel 3. Algemene bepalingen.
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
3.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Partijen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
3.3 Door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het moment waarop
hiernaar wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen Partijen.
3.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Dream Clean Team, maar
ook ten behoeve van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor Dream Clean Team
werkzaam zijn; alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Dream Clean Team zijn
ingeschakeld; en alle personen voor wier handelen of nalaten Dream Clean Team wettelijk aansprakelijk
zou kunnen zijn.
3.5 Indien Dream Clean Team in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze
voorwaarden, brengt dit niet mee dat Dream Clean Team het recht zou verliezen om in toekomstige, al
dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3.6 Dream Clean Team behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te
wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van
toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Afwijkingen van deze AV op verzoek van
de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3.7 Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de
Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Artikel 4. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming Overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van de Diensten van Dream Clean Team zijn vrijblijvend hetgeen betekent dat Dream
Clean Team de aanbieding zolang deze niet is aanvaard door Opdrachtgever, kan herroepen, tenzij
daarin een geldigheidsduur is overeengekomen.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Diensten binden Dream Clean Team niet.
4.3 Een aanvaarding door Opdrachtgever die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de
aanbieding van Dream Clean Team, geldt steeds als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe
aanbieding van Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot
stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door Dream Clean Team.
4.4 Een Overeenkomst komt o.a. verder tot stand op het moment dat: (1) de aanbieding van de Diensten
en/of Producten van Dream Clean Team schriftelijk is aanvaard door Opdrachtgever; dan wel (2) Dream
Clean Team de levering van de Diensten en/of Producten schriftelijk bevestigt nadat dit mondeling is
overeengekomen tussen Partijen; dan wel (3) De Opdrachtgever stilzwijgend de Dream Clean Team
toestaat een begin te maken met de uitvoering van de Overeenkomst en de daarin genoemde
Werkzaamheden.
4.5 De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) genaamd “Opdracht” zijn
van toepassing op de Overeenkomst, met uitzondering van artikel 7:404 BW.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst en Werkuitvoeringsovereenkomst door Dream Clean Team.
5.1 Het Werkuitvoeringsovereenkomst is bindend en leidend tussen Partijen voor de omvang en kwaliteit
van de Werkzaamheden. Dit betekent dat Opdrachtgever niet bevoegd is om de werknemers van Dream
Clean Team mondeling op het Object te instrueren om van het Werkuitvoeringsovereenkomst af te
wijken. Gebeurt dat toch dan is Dream Clean Team gerechtigd om, desnoods met terugwerkende kracht,
meerwerk in rekening te brengen.
5.2 Indien werknemers van Dream Clean Team zonder toestemming van Opdrachtgever delen van het
Werkuitvoeringsovereenkomst ten nadele van de Opdrachtgever niet uitvoeren dan zal Dream Clean
Team de werknemers daar terstond na de schriftelijke melding door Opdrachtgever, op aanspreken.
Dream Clean Team zal na verificatie hiervan haar werknemers de Werkzaamheden die niet gedaan zijn,
de eerstvolgende dag dat de werknemers van Dream Clean Team aanwezig zijn op het Object alsnog
laten uitvoeren ofwel tot gedeeltelijke creditering van de rekening overgaan. Het voorgaande is ter vrije
keuze van Dream Clean Team.

5.3 Indien Dream Clean Team tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat kleine afwijkingen van
het Werkuitvoeringsovereenkomst noodzakelijk zijn om de Diensten geheel of ten dele te kunnen
uitvoeren, kan Dream Clean Team, doch zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, het
Werkuitvoeringsovereenkomst naar eigen inzicht wijzigen mits er een vergelijkbare kwaliteit
gegarandeerd is.
5.4 Indien Dream Clean Team tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat er blijvende
afwijkingen en dus wijzigingen van het Werkuitvoeringsovereenkomst noodzakelijk zijn om de Diensten
geheel of ten dele uit te kunnen voeren, en hiervoor redelijkerwijs een prijsaanpassing moet
plaatsvinden, dan zal deze wijziging in het Werkuitvoeringsovereenkomst pas plaatsvinden nadat de
prijsaanpassing met Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Tot aanvaarding van de prijswijziging
kan Dream Clean Team de Werkzaamheden die voortvloeien uit die blijvende afwijkingen opschorten.
5.5 Indien niets is vastgelegd in de Overeenkomst dan worden Werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op
werkdagen van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde christelijke of nationale feestdagen. Indien
plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van
Opdrachtgever, dan wel Dream Clean Team, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Uit
de aard van de Werkzaamheden en/of het Object kan voortvloeien dat ook op christelijke of nationale
feestdagen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
5.6 Indien de Werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke
aard dan ook of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico komt van Opdrachtgever zoals niet
functionerende schoonmaakapparatuur en installaties welke in eigendom zijn van Opdrachtgever, kan de
ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren
zullen op de factuur apart vermeld worden.
5.7 Indien de werknemers van Dream Clean Team zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheids- en
gedragsregels in de Objecten dan dient Opdrachtgever tijdig, dus vóór aanvang van de Werkzaamheden,
deze regels te overhandigen aan de werknemers met voldoende instructie en uitleg en met kopie aan de
leidinggevende van Dream Clean Team. Ook dient Opdrachtgever een exemplaar van deze regels in de
werkruimte van Dream Clean Team zichtbaar op te hangen c.q. beschikbaar te maken.

Artikel 6. Naleving en controle Werkuitvoeringsovereenkomst.
Opdrachtgever is verantwoordelijk om Dream Clean Team onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien de
Werkzaamheden niet conform het Werkuitvoeringsovereenkomst zijn uitgevoerd en in belangrijke mate ten nadele
van de Opdrachtgever daarvan afwijken. Het Werkuitvoeringsovereenkomst is in principe gebaseerd op een
kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem dat Partijen zijn overeengekomen en waarmee objectief vastgesteld kan
worden of het resultaat van de Werkzaamheden en de uitvoering van het Werkuitvoeringsovereenkomst conform die
norm is. Deze schriftelijke kennisgeving bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de aard en de
ernst van de geconstateerde afwijking, het Object, de plaats en een redelijke termijn waarbinnen Dream Clean Team
de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
Artikel 7. Hulpmiddelen en ondersteuning door Opdrachtgever.
7.1 Dream Clean Team is vrij in haar keuze van Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen,
tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk en elektriciteit
kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van het Werkuitvoeringsovereenkomst.
7.3 Opdrachtgever zal voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor opslag van o.a.
Hulpmiddelen, kosteloos ter beschikking stellen. Deze afsluitbare ruimten zijn uitsluitend toegankelijk
voor – de werknemers van – Dream Clean Team. Opdrachtgever is daarbij gehouden om de
Hulpmiddelen van Dream Clean Team die in de bedrijfsruimte van Opdrachtgever worden gebruikt en
opgeslagen als een goed huisvader te beheren en hiertoe onder meer het Object goed af te sluiten en
alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die Hulpmiddelen noodzakelijk zijn.
7.4 De Hulpmiddelen blijven eigendom van Dream Clean Team tenzij anders is overeengekomen.
7.5 Opdrachtgever is gehouden om er op eerste verzoek van Dream Clean Team eraan mee te werken dat
Dream Clean Team de genoemde Hulpmiddelen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij
voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze Hulpmiddelen en zal geen
beslag doen/laten leggen op de Hulpmiddelen.
7.6 In overleg met Dream Clean Team zal Opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van Dream Clean
Team voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals een garderobe, een berging, een
pauzeruimte en dergelijke. Opdrachtgever conformeert zich in deze aan de Arbowet.

7.7 Opdrachtgever zal Dream Clean Team de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van
welke aard dan ook, in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
7.8 Opdrachtgever is gehouden Dream Clean Team juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over
alle zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet
verplicht is te verstrekken. Dream Clean Team mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid
van de door Opdrachtgever verstrekte Informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever
verstrekte Informatie te verifiëren. Opdrachtgever staat ook in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Dream Clean Team verstrekte Informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is. De Informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Dream Clean
Team verzocht. Bij gebreke van de juiste Informatie is Dream Clean Team niet aansprakelijk voor de
schade die ontstaat aan een Object.
7.9 Indien de Informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Dream Clean Team bevoegd de (verdere)
uitvoering van de Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de
Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet
nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Dream
Clean Team bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra)
Werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 8. Onderaanneming.
Dream Clean Team zal bij het inschakelen van ondera voor de uitvoering van Overeenkomst de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen bij het selecteren van de onderaanemers en indien Dream Clean Team dat nodig acht, voorafgaand
overleggen met Opdrachtgever.

Artikel 9. Prijs van de Werkzaamheden.
9.1 De prijs van de Werkzaamheden is gebaseerd op de volgende objectieve en subjectieve factoren: Onder
objectieve factoren worden begrepen: de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de loon- en/of andere bedrijfskosten van Dream Clean
Team, de kosten van de gebruikte Hulpmiddelen, materialen, transportmiddelen en dergelijke. Onder
subjectieve factoren worden begrepen; de wensen van Opdrachtgever en de bij de opname van de
Werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen hoedanigheden van het Object, waaronder
maar niet beperkt tot de oppervlakte, de bezetting, de toegankelijkheid, de aankleding, de inrichting, het
gebruik en de bestemming.
9.2 Zodra na het sluiten van de Overeenkomst in de objectieve factoren een wijziging optreedt waarop
Dream Clean Team in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot een
wijziging in de toepasselijke CAO en/of een wetswijziging, heeft Dream Clean Team het recht de daaruit
voortvloeiende kostenverhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen, ongeacht of de wijziging te
voorzien was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
9.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst in de subjectieve factoren een wijziging optreedt die naar het
oordeel van Dream Clean Team een aanpassing in het Werkuitvoeringsovereenkomst en in prijs
noodzakelijk maakt, zal deze prijsaanpassing tot stand komen na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever.
Dat schriftelijke akkoord is niet nodig indien er sprake is van meerwerk in de zin van 5.1.
9.4 Opdrachtgever heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de
Werkzaamheden door Dream Clean Team niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van
omstandigheden die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening en risico van Opdrachtgever komen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden.
10.1 Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is
overeengekomen, te geschieden op de overeengekomen wijze. De voorgenoemde betalingstermijn is
een fatale termijn. De betaling dient verder onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of
verrekening, uit welken hoofde ook te geschieden. Opdrachtgever zal geen beslag onder zichzelf doen
leggen.
10.2 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de
betalingstermijn.

10.3 Indien Opdrachtgever ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Dream Clean
Team op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Dream Clean Team alsdan
gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Dream Clean
Team is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.4 Tijdens haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1%
per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
10.5 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de
werkelijk door Dream Clean Team gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke
incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over
het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en
3% over het meerdere boven € 60.000. Bij gerechtelijke invordering is Opdrachtgever tevens de
gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien Opdrachtgever geheel of in overwegende mate
in het ongelijk wordt gesteld. Tevens is Dream Clean Team alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel
of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Dream Clean Team is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.6 Indien Dream Clean Team gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever kan
Dream Clean Team op eerste verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst, verlangen dat Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet dan wel
genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt
in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Dream Clean Team opeisbare doorlopende
bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door
Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
10.7 Indien de Werkzaamheden eenmalig zijn, is Dream Clean Team gerechtigd om vóór aanvang van de
Werkzaamheden een voorschot van ten minste 30% van de prijs te vragen.
10.8 Betalingen door Opdrachtgever zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens: 1.
vergoeding van schaden en (buitengerechtelijke en incasso) kosten; 2. vergoeding van de
vertragingsrente; 3. de uitstaande hoofdsom zoals gefactureerd.
10.9 Indien de Werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van
Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in geval van brand- en
roetreiniging, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Dream Clean Team, meewerken aan een cessie
van haar vordering op assuradeuren. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de
openstaande vordering te voldoen aan Dream Clean Team inclusief de BTW, indien en voor zover deze
niet door de verzekeringsuitkering is gedekt.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Producten.
11.1 Wanneer Dream Clean Team Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Dream Clean Team zich
de eigendom van deze Producten voor totdat deze Producten zijn betaald, en alle overige vorderingen
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Dream Clean Team op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen zijn
voldaan.
11.2 Opdrachtgever is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Dream Clean Team te bewaren.
11.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag zij de Producten niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever ook niet toegestaan
de Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf
gebruikelijk is.
11.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Dream Clean Team
goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld
in artikel 6:80 BW, is Dream Clean Team, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke
afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten. Hiertoe verklaart
Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Dream Clean Team op ieder gewenst tijdstip alle relevante
gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek
Dream Clean Team de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde
Dream Clean Team te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn in de voorraad van
Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel deze over te dragen in eigendom en er een eerste
stil pandrecht op te vestigen.
11.5 Na afgifte van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de
Producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs,

verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Dream Clean Team.
11.6 Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door
Opdrachtgever, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dream Clean Team zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere
dag dat de overtreding voortduurt. 11.7 Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele
retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en AVB.
12.1 Dream Clean Team beperkt haar bedrijfs- en opzichtaansprakelijkheid jegens Opdrachtgever tot de
vergoeding van de directe (zaak)schade jegens Opdrachtgever en aan haar gerelateerde derden die het
rechtstreekse gevolg is van uitoefenen van haar bedrijf alsmede van een (samenhangende serie van)
toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid voor
directe schade is altijd beperkt tot de bedragen welke volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Dream Clean Team voor het betreffende evenement worden uitgekeerd (zie de maximale
dekkingsbedragen onder 12.4) dan wel tot het bedrag in artikel 12.5 indien geen uitkering plaatsvindt,
vermeerderd met het eventueel door Dream Clean Team uit hoofde van de AVB te dragen eigen risico.
12.2 Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Dream Clean
Team aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of
beperking van de schade.
12.3 Dream Clean Team is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet
uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bijv. door het tijdelijk
geen gebruik kunnen maken van ruimten in het Object, en andere gevolgschade of indirecte schade die
het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Dream Clean Team, uitgezonderd
aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Dream Clean Team zoals bedoeld in
artikel 7:952BW.
12.4 Dream Clean Team heeft een AVB afgesloten. Daarin zijn schades van Opdrachtgever, waarvoor Dream
Clean Team aansprakelijk wordt geacht onder de AVB, verzekerd tot maximaal: • bij
bedrijfsaansprakelijkheid schades tot € 1.134.000,- per aanspraak, met maximum van € 2.500.000,-
totaal aan aanspraken per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per
aanspraak);
• bij opzichtschades (aan in bewerking zijnde glasoppervlaktes, interieur, gevels of vloeren) tot € 50.000,-
per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB
genoemde eigen risico per aanspraak);
• bij verlies van sleutels van een Object door Dream Clean Team tot de kosten voor het vervangen van de
sleutels tot € 25.000,- per aanspraak met een maximum van € 50.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek
het in de AVB genoemde eigen risico per aanspraak).
12.5 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door
Dream Clean Team erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de
schade die Dream Clean Team ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg
van het tot vergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van
de netto factuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst
betreft dan wordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden
voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
12.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Dream Clean Team voor schade die het gevolg is van het
gebruik van Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden
jegens Dream Clean Team.
12.7 Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor de
kosten en/of schade die hierdoor ontstaat.
12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de
schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of
daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Dream Clean Team meldt.
12.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige
melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
12.10 Dream Clean Team kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de
schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dream Clean Team.
12.11 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Dream Clean Team heeft
altijd het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de

uitgevoerde Werkzaamheden.
12.12 Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de
buitencontractuele aansprakelijkheid van Dream Clean Team jegens Opdrachtgever.

Artikel 13. Verbod op overname werknemers
13.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dream Clean Team dan wel een verzoek zoals
bedoeld in 15.1. is het Opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde vennootschappen niet toegestaan,
noch gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst van werknemers met Dream Clean Team noch
gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twaalf maanden na beëindiging daarvan,
werknemers van Dream Clean Team in dienst te nemen dan wel op enigerlei andere wijze, direct of
indirect, in te schakelen voor het verrichten van Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever dan
wel aan haar gelieerde vennootschappen.
13.2 Bij overtreding van het voorgaande lid, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dream Clean Team
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 5.000,- per werknemer
en € 500,- voor iedere week dat de overtreding per werknemer voortduurt.

Artikel 14. Contractswisseling en werkgelegenheid
14.1 Dream Clean Team is gehouden aan de CAO waaronder de contractwisselingsparagraaf en het
bijbehorende overdrachtsprotocol. Om aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien te kunnen voldoen
heeft Dream Clean Team informatie van Opdrachtgever nodig. Opdrachtgever verplicht zich derhalve om
zo vroeg mogelijk in overleg te treden met Dream Clean Team over een gewenste heraanbesteding,
waarbij Opdrachtgever de minimale opzegtermijn van 3 maanden voor bedrijven en 1 maand voor
particuliere afnemers bij de opzegging van de Overeenkomst in acht houdt of zoveel meer als is
overeengekomen. Ook zal Opdrachtgever onverwijld nadat de gunning heeft plaatsgevonden aan het
nieuwe schoonmaakbedrijf, de gegevens van het nieuwe schoonmaakbedrijf doorgeven aan Dream
Clean Team zodat Dream Clean Team tijdig aan haar plichten voortvloeiende uit de CAO kan voldoen.
14.2 Indien door Opdrachtgever of mede door haar toedoen bij een contractwisseling significant verkeerde of
te late Informatie is verstrekt aan Dream Clean Team bijvoorbeeld over de op het object werkzame
werknemers, dan is Dream Clean Team gerechtigd de Overeenkomst per direct schadevrij te annuleren
nog vóór aanvang van de Werkzaamheden tot uiterlijk de 4e maand na aanvang van de Werkzaamheden,
mits deze informatie ertoe zou hebben geleid dat Dream Clean Team de Overeenkomst niet of op andere
voorwaarden was aangegaan. Dit laatste staat ter vrije beoordeling van de Dream Clean Team.
14.3 Opdrachtgever kan Dream Clean Team niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook
die door de overgenomen werknemers zijn veroorzaakt voor het moment van contractwisseling noch
staat Dream Clean Team in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden die
door de overgenomen werknemers zijn verricht voor de contractwisseling.

Artikel 15. Overnameplicht bij inbesteding.
15.1 Voor zover Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst met Dream Clean Team de Diensten
inbesteedt, dus zelf gaat uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste schriftelijke verzoek van Dream Clean
Team de werknemers op het betreffende Object een arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij Partijen
nu voor alsdan overeenkomen dat dit zal geschieden op basis van de wettelijke bepalingen ex artikel
7:662 BW e.v. inzake overgang van onderneming.
15.2 Indien Dream Clean Team voor de Werkzaamheden op een Object een of meer duurzame Hulpmiddelen
heeft aangeschaft in de 12 maanden voorafgaande aan de inbesteding van de Diensten, met
gezamenlijke bruto aanschafwaarde van € 500,- of hoger, dan is Opdrachtgever verplicht, zodra Dream
Clean Team dat schriftelijk aangeeft, die Hulpmiddelen over te nemen voor de dan geldende
boekwaarde. Bij berekening van de boekwaarde wordt rekening gehouden met een afschrijving van 5
jaar voor schrobmachines en 2 jaar voor andersoortige apparatuur en machines.

Artikel 16. Overmacht, opschorting en ontbinding.
16.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld, in
subjectieve zin, aan Dream Clean Team te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Dream Clean
Team onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om de Diensten en Werkzaamheden of een gedeelte
daarvan na te komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de

totstandkoming van de Overeenkomst reeds was te voorzien. Onder overmacht wordt in deze
voorgaande zin in ieder geval begrepen zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van
de eigenaar-leidinggevende van Dream Clean Team of werknemers, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme,
oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, epidemieën, pandemieën, uitbraken van bacteriële
infecties en ziektes zoals listeria, salmonella (in het Object), vrijkomen van giftige stoffen (in het Object),
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie (in het Object), uitblijven van
bepaalde vergunningen noodzakelijk voor de Werkzaamheden, bedrijfsstoring en overmacht van
toeleveranciers.
16.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is Dream Clean Team bevoegd de nakoming van haar
verbintenis of een gedeelte daarvan tijdens de overmacht op te schorten en kan Opdrachtgever als
gevolg daarvan geen nakoming, schadevergoeding of gedeeltelijke ontbinding vorderen doch zal deze
wel de gebruikelijke facturen voor de overeengekomen Diensten moeten blijven voldoen.
16.3 Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt
dan 4 weken, is Dream Clean Team bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
waarbij Dream Clean Team niet gehouden is tot schadevergoeding, met dien verstande dat indien Dream
Clean Team haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij
steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
16.4 Dream Clean Team heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze gebeurtenissen of
omstandigheden intreden nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
16.5 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
en/of de wet toekomen, is Dream Clean Team bevoegd haar verbintenis op te schorten indien: (a)
Opdrachtgever een of meer verbintenissen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze
voorwaarden en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; (b) Dream Clean Team goede grond
heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer verbintenissen zal
tekortschieten; (c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is
aangevraagd, aan Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een
verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar
vermogen verliest; (d) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd; (e) Opdrachtgever haar
bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt.
16.6 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
en/of de wet toekomen, is Dream Clean Team in de in lid 5 van dit artikel bedoelde gevallen bevoegd,
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever ondanks
sommatie gedurende acht dagen nalatig blijft haar verbintenissen na te komen respectievelijk
genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verbintenissen. Voor “Opdrachtgever”
moet in dit verband in voorkomend geval worden gelezen: “de curator” dan wel “de bewindvoerder”.

Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens
17.1 In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Partijen persoonsgegevens
in de zin van AVG zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e-mailadressen en telefoonnummers
verwerken. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken
dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zowel Opdrachtgever als de Dream Clean Team zijn in dit
geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna: AVG) ten aanzien van de door of namens Opdrachtgever aan Dream Clean
Team verstrekte persoonsgegevens tenzij Dream Clean Team kan worden aangemerkt als verwerker in
de zin van de AVG.
17.2 In het geval Dream Clean Team bij de uitvoering van de Overeenkomst optreedt als verwerker in de zin
van de AVG zal een separate verwerkersovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening welke
voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG.
17.3 Op ieder der Partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere
toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen
van passende beveiligingsmaatregelen, het tijdig in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen
en het informeren van betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
17.4 Partijen garanderen jegens elkaar dat zij als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikken over in

het eerste lid bedoelde persoonsgegevens en bevoegd zijn tot verstrekking van die gegevens aan de
ander. Partijen vrijwaren elkaar derhalve van alle aanspraken van de betreffende betrokkenen en derden
met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor een
verwerkingsverantwoordelijke zelf aansprakelijk is op grond van de AVG. Als uitwisselende Partijen welke
beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de AVG om
nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de
persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen.
17.5 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Partijen persoonsgegevens worden verwerkt,
garanderen Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze
worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden
getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de
verwerking.
17.6 Ieder der Partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een
verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage,
verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een
verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
17.7 Iedere Partij informeert elkander zo spoedig mogelijk, binnen de wettelijke termijnen, over het
ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Partijen zullen vervolgens elkander
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
17.8 In het geval van een datalek zal in ieder geval de volgende informatie verstrekt worden: 1. een
gedetailleerde omschrijving van het datalek; 2. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
3. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek; 4. de identiteit van de
personen betrokken bij het datalek; 5. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de
betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen; 6. de oorzaak van het datalek; 7. de duur van het
datalek en het ontstaansmoment.
Artikel 18. Duur en opzegging van de Overeenkomst.
18.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
18.2 Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Dream Clean Team 6
maanden de Werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van artikel 18.3. en 18.4.
18.3 De opzegtermijn voor Partijen bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal 3 maanden
en deze termijn begint te lopen: – bij opzegging door Dream Clean Team: vanaf het moment dat de
aangetekend opzeggingsbrief door Dream Clean Team aan Opdrachtgever is verzonden. – bij opzegging
door de opdrachtgever: 1. indien de Dream Clean Team meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat Dream Clean Team het bericht heeft ontvangen wie de nieuwe Dream Clean Team is;
2. indien de Dream Clean Team niet meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure Op het moment dat
Dream Clean Team de opzegging bij aangetekend schrijven heeft ontvangen, echter met dien verstande,
dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe Dream
Clean Team of het besluit tot herin besteding door Dream Clean Team is ontvangen.
18.4 Partijen kunnen een Overeenkomst slechts bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van de
kalendermaand of tegen het einde van de looptijd indien het een Overeenkomst voor bepaalde tijd
betreft. De opzegging door Opdrachtgever dient altijd te worden gedaan onder opgave van redenen.
18.5 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, noch
kan deze opgezegd (geannuleerd) worden vóórdat Dream Clean Team daar een aanvang mee heeft
gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd mits Dream Clean Team minimaal 3
maanden van tevoren de opzegging heeft ontvangen met inachtneming van de voorwaarden in 18.4.
18.6 Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door
Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Dream Clean Team de in de Overeenkomst volledig
overeengekomen prijs voor de resterende duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of
de resterende opzegtermijn indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Tevens is
Opdrachtgever in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Dream Clean Team reeds heeft
gemaakt in verband met de Overeenkomst, evenals de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering
van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot
onderaanneming). Ook heeft Dream Clean Team recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane
bezettingsverlies.
18.7 Indien Dream Clean Team overgaat tot opzegging of ontbinding dan heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Dream Clean Team bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden mits alle

onderliggende declaraties zijn voldaan. Indien er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in
artikel 7:952BW aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Dream Clean Team zich genoodzaakt ziet om
tot opzegging over te gaan, heeft Opdrachtgever geen recht op medewerking. In geval van opzegging of
ontbinding heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 19. Reparatieclausule nietigheden
19.1 Als enige bepaling uit de AV of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet
geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke
uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere
bepalingen van de AV of de onderliggende Overeenkomst.
19.2 Als op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen
beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht,
met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht
moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van
Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk
in stand blijft.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
20.2 Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zullen, met
uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de
Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. De Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het Arbitragereglement
voor schoonmaak- en bedrijfsdiensten. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de Overeenkomst als ontbonden
te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
20.3 Een geschil is aanwezig, wanneer één van Partijen verklaart dat zulks het geval is.
20.4 Onverminderd hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, staat het Dream Clean Team vrij
incassogeschillen met Opdrachtgever voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Behoudens voor zover
bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zal in eerste instantie bij uitsluiting bij
vorderingen boven een bedrag van € 25.000,- bevoegd zijn de rechtbank van de woonplaats van Dream
Clean Team dan wel, in kort geding, de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. In afwijking
hiervan heeft Dream Clean Team steeds de optie om het betalingsgeschil c.q. geldvordering van meer
dan € 25.000,- ook voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Indien het een betalingsgeschil
c.q. geldvordering betreft van minder dan € 25.000,- ex btw, is echter bij uitsluiting de rechter bevoegd
die op grond van de wettelijke bepalingen als zodanig is aangewezen. Hoofdstuk B: Aanvullende
voorwaarden Glasbewassing, gevelreiniging en vloerenonderhoud.

Artikel 21. Aanvullende betalingsvoorwaarden glasbewassing.
21.1 Indien de Werkzaamheden m.b.t. de glasbewassing met een andere frequentie dan eenmaal per maand
worden uitgevoerd, zal Dream Clean Team het hiervoor te berekenen bedrag omrekenen in een
maandbedrag, hetgeen maandelijks gefactureerd zal worden tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 22. Aanvullende bepalingen Hulpmiddelen en ondersteuning Opdrachtgever.
22.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat Dream Clean Team bij de Werkzaamheden die zien op glazenwas- en
gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het Object, kosteloos gebruik kan maken van de installaties
en voorzieningen aan het gebouw aangebracht ten behoeve van buitenwerkzaamheden. Opdrachtgever
staat er tevens voor in dat die installaties en voorzieningen naar behoren functioneren. Bij gebreke
waarvan de Dream Clean Team gerechtigd is haar Werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in
rekening te brengen vanwege de gederfde inkomsten, dit naar keuze van de Dream Clean Team. Dream
Clean Team kan immers geen andere vervangende klus aannemen.
22.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de ruimten in het Object waar de vloeren moeten worden gereinigd,
voor aanvang van de Werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Dream Clean
Team besluit om de ruimte zelf leeg te maken, zal de extra tijd die daarvoor nodig is in rekening gebracht
worden bij Opdrachtgever. Tenzij Dream Clean Team en Opdrachtgever hierover vooraf andere

afspraken hebben gemaakt.

Artikel 23. Aanvullende bepalingen uitvoering Overeenkomst.
23.1 Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat bepaalde glasdelen of geveldelen niet
bereikbaar zijn voor Dream Clean Team zonder extra Hulpmiddelen, dan is Dream Clean Team niet
gehouden deze delen te reinigen totdat die extra Hulpmiddelen zijn ingezet. De kosten van die extra
Hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij hier vooraf andere
afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 24. Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden.
24.1 In geval van gevelreiniging is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk
tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.2 In geval van gebruik van een hoogwerker in combinatie met Werkzaamheden die niet bestaan uit
periodiek schoonmaakonderhoud is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan
beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke tenzij er sprake is van opzet of
roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.3 In geval van vloerenreiniging is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan de vloer door
uitvoering van de Werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer
onbekend is of als Opdrachtgever specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Dream Clean Team
waardoor de schade is ontstaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

Vastgesteld door: Dream Clean Team

Inhoud:
Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten en producten
Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dream Clean Team: het schoonmaakbedrij die als gebruiker deze AV van toepassing verklaart in haar
Overeenkomsten;
AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
AV: deze algemene voorwaarden;
CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Diensten: Schoonmaak- en
glasbewassingswerkzaamheden zoals reiniging, leegruimen, desinfectie, van Objecten in de meest rede zin van het
woord waaronder bijvoorbeeld
Gevel, vloeren- en glasreiniging: Waaronder het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden
ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede
het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende
werking.
Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Dream Clean Team ingezette middelen zoals
reinigingsmiddelen en materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.
Informatie: alle informatie, gegevens, materialen en instructies ontvangen van Opdrachtgever of van derden op
verzoek van Opdrachtgever, waaronder ook informatie over het Object en de in verband daarmee te reinigen
oppervlakten.
Object: het voorwerp van de Werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de binnen- en buitenkant
van een gebouw, zoals vloeren, gevels, ramen, sanitair, een productiemiddel, een voorraad, inventaris en/of een
andere roerende dan wel onroerende zaak, etc.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dream Clean Team een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Partijen strekkende tot het leveren van Producten en
Diensten, inclusief het Werkuitvoeringsovereenkomst, elke schriftelijke wijziging of aanvulling op de Overeenkomst,
stilzwijgende verlengingen daarvan, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die overeenkomst, mondelinge en schriftelijk aanbiedingen van Dream Clean Team daaronder begrepen;
Partijen: Dream Clean Team en Opdrachtgever; Producten: Reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties,
(sanitaire) gebruiksartikelen etc. welke verband houden met de Diensten in de meest brede zin van het woord en
verkocht of verhuurd worden aan Opdrachtgever.
Werkzaamheden: alle door Dream Clean Team ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en
verrichtingen welke nuttig en noodzakelijk zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst
Werkuitvoeringsovereenkomst: een overzicht (werkbon o.i.d.) dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en
waarop Dream Clean Team in overleg met Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
Werkzaamheden aangeeft, zo mogelijk met vermelding van de plaats, het tijdstip en de frequentie van de
Werkzaamheden etc. inclusief de voorbereidingsmaatregelen daarop en de prijs.
Artikel 2. Rangorde.
Hoofdstuk A is van toepassing op levering van alle Werkzaamheden en Producten door Dream Clean Team. Indien de
inhoud of uitleg van de Opdrachtbevestiging en de AV in strijd zijn met elkaar, heeft de inhoud van de
Opdrachtbevestiging voorrang. Indien de inhoud of uitleg van hoofdstuk A en B onderling strijdig zijn, heeft hoofdstuk
B voorrang op hoofdstuk A als de Diensten uit hoofdstuk B van toepassing zijn.

Artikel 3. Algemene bepalingen.
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
3.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Partijen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
3.3 Door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het moment waarop
hiernaar wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen Partijen.
3.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Dream Clean Team, maar
ook ten behoeve van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor Dream Clean Team
werkzaam zijn; alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Dream Clean Team zijn
ingeschakeld; en alle personen voor wier handelen of nalaten Dream Clean Team wettelijk aansprakelijk
zou kunnen zijn.
3.5 Indien Dream Clean Team in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze
voorwaarden, brengt dit niet mee dat Dream Clean Team het recht zou verliezen om in toekomstige, al
dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3.6 Dream Clean Team behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te
wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van
toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Afwijkingen van deze AV op verzoek van
de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3.7 Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de
Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Artikel 4. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming Overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van de Diensten van Dream Clean Team zijn vrijblijvend hetgeen betekent dat Dream
Clean Team de aanbieding zolang deze niet is aanvaard door Opdrachtgever, kan herroepen, tenzij
daarin een geldigheidsduur is overeengekomen.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Diensten binden Dream Clean Team niet.
4.3 Een aanvaarding door Opdrachtgever die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de
aanbieding van Dream Clean Team, geldt steeds als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe
aanbieding van Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot
stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door Dream Clean Team.
4.4 Een Overeenkomst komt o.a. verder tot stand op het moment dat: (1) de aanbieding van de Diensten
en/of Producten van Dream Clean Team schriftelijk is aanvaard door Opdrachtgever; dan wel (2) Dream
Clean Team de levering van de Diensten en/of Producten schriftelijk bevestigt nadat dit mondeling is
overeengekomen tussen Partijen; dan wel (3) De Opdrachtgever stilzwijgend de Dream Clean Team
toestaat een begin te maken met de uitvoering van de Overeenkomst en de daarin genoemde
Werkzaamheden.
4.5 De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) genaamd “Opdracht” zijn
van toepassing op de Overeenkomst, met uitzondering van artikel 7:404 BW.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst en Werkuitvoeringsovereenkomst door Dream Clean Team.
5.1 Het Werkuitvoeringsovereenkomst is bindend en leidend tussen Partijen voor de omvang en kwaliteit
van de Werkzaamheden. Dit betekent dat Opdrachtgever niet bevoegd is om de werknemers van Dream
Clean Team mondeling op het Object te instrueren om van het Werkuitvoeringsovereenkomst af te
wijken. Gebeurt dat toch dan is Dream Clean Team gerechtigd om, desnoods met terugwerkende kracht,
meerwerk in rekening te brengen.
5.2 Indien werknemers van Dream Clean Team zonder toestemming van Opdrachtgever delen van het
Werkuitvoeringsovereenkomst ten nadele van de Opdrachtgever niet uitvoeren dan zal Dream Clean
Team de werknemers daar terstond na de schriftelijke melding door Opdrachtgever, op aanspreken.
Dream Clean Team zal na verificatie hiervan haar werknemers de Werkzaamheden die niet gedaan zijn,
de eerstvolgende dag dat de werknemers van Dream Clean Team aanwezig zijn op het Object alsnog
laten uitvoeren ofwel tot gedeeltelijke creditering van de rekening overgaan. Het voorgaande is ter vrije
keuze van Dream Clean Team.

5.3 Indien Dream Clean Team tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat kleine afwijkingen van
het Werkuitvoeringsovereenkomst noodzakelijk zijn om de Diensten geheel of ten dele te kunnen
uitvoeren, kan Dream Clean Team, doch zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, het
Werkuitvoeringsovereenkomst naar eigen inzicht wijzigen mits er een vergelijkbare kwaliteit
gegarandeerd is.
5.4 Indien Dream Clean Team tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat er blijvende
afwijkingen en dus wijzigingen van het Werkuitvoeringsovereenkomst noodzakelijk zijn om de Diensten
geheel of ten dele uit te kunnen voeren, en hiervoor redelijkerwijs een prijsaanpassing moet
plaatsvinden, dan zal deze wijziging in het Werkuitvoeringsovereenkomst pas plaatsvinden nadat de
prijsaanpassing met Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Tot aanvaarding van de prijswijziging
kan Dream Clean Team de Werkzaamheden die voortvloeien uit die blijvende afwijkingen opschorten.
5.5 Indien niets is vastgelegd in de Overeenkomst dan worden Werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op
werkdagen van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde christelijke of nationale feestdagen. Indien
plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van
Opdrachtgever, dan wel Dream Clean Team, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Uit
de aard van de Werkzaamheden en/of het Object kan voortvloeien dat ook op christelijke of nationale
feestdagen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
5.6 Indien de Werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke
aard dan ook of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico komt van Opdrachtgever zoals niet
functionerende schoonmaakapparatuur en installaties welke in eigendom zijn van Opdrachtgever, kan de
ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren
zullen op de factuur apart vermeld worden.
5.7 Indien de werknemers van Dream Clean Team zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheids- en
gedragsregels in de Objecten dan dient Opdrachtgever tijdig, dus vóór aanvang van de Werkzaamheden,
deze regels te overhandigen aan de werknemers met voldoende instructie en uitleg en met kopie aan de
leidinggevende van Dream Clean Team. Ook dient Opdrachtgever een exemplaar van deze regels in de
werkruimte van Dream Clean Team zichtbaar op te hangen c.q. beschikbaar te maken.

Artikel 6. Naleving en controle Werkuitvoeringsovereenkomst.
Opdrachtgever is verantwoordelijk om Dream Clean Team onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien de
Werkzaamheden niet conform het Werkuitvoeringsovereenkomst zijn uitgevoerd en in belangrijke mate ten nadele
van de Opdrachtgever daarvan afwijken. Het Werkuitvoeringsovereenkomst is in principe gebaseerd op een
kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem dat Partijen zijn overeengekomen en waarmee objectief vastgesteld kan
worden of het resultaat van de Werkzaamheden en de uitvoering van het Werkuitvoeringsovereenkomst conform die
norm is. Deze schriftelijke kennisgeving bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de aard en de
ernst van de geconstateerde afwijking, het Object, de plaats en een redelijke termijn waarbinnen Dream Clean Team
de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
Artikel 7. Hulpmiddelen en ondersteuning door Opdrachtgever.
7.1 Dream Clean Team is vrij in haar keuze van Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen,
tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk en elektriciteit
kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van het Werkuitvoeringsovereenkomst.
7.3 Opdrachtgever zal voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor opslag van o.a.
Hulpmiddelen, kosteloos ter beschikking stellen. Deze afsluitbare ruimten zijn uitsluitend toegankelijk
voor – de werknemers van – Dream Clean Team. Opdrachtgever is daarbij gehouden om de
Hulpmiddelen van Dream Clean Team die in de bedrijfsruimte van Opdrachtgever worden gebruikt en
opgeslagen als een goed huisvader te beheren en hiertoe onder meer het Object goed af te sluiten en
alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die Hulpmiddelen noodzakelijk zijn.
7.4 De Hulpmiddelen blijven eigendom van Dream Clean Team tenzij anders is overeengekomen.
7.5 Opdrachtgever is gehouden om er op eerste verzoek van Dream Clean Team eraan mee te werken dat
Dream Clean Team de genoemde Hulpmiddelen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij
voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze Hulpmiddelen en zal geen
beslag doen/laten leggen op de Hulpmiddelen.
7.6 In overleg met Dream Clean Team zal Opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van Dream Clean
Team voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals een garderobe, een berging, een
pauzeruimte en dergelijke. Opdrachtgever conformeert zich in deze aan de Arbowet.

7.7 Opdrachtgever zal Dream Clean Team de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van
welke aard dan ook, in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
7.8 Opdrachtgever is gehouden Dream Clean Team juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over
alle zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet
verplicht is te verstrekken. Dream Clean Team mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid
van de door Opdrachtgever verstrekte Informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever
verstrekte Informatie te verifiëren. Opdrachtgever staat ook in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Dream Clean Team verstrekte Informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is. De Informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Dream Clean
Team verzocht. Bij gebreke van de juiste Informatie is Dream Clean Team niet aansprakelijk voor de
schade die ontstaat aan een Object.
7.9 Indien de Informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Dream Clean Team bevoegd de (verdere)
uitvoering van de Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de
Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet
nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Dream
Clean Team bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra)
Werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 8. Onderaanneming.
Dream Clean Team zal bij het inschakelen van ondera voor de uitvoering van Overeenkomst de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen bij het selecteren van de onderaanemers en indien Dream Clean Team dat nodig acht, voorafgaand
overleggen met Opdrachtgever.

Artikel 9. Prijs van de Werkzaamheden.
9.1 De prijs van de Werkzaamheden is gebaseerd op de volgende objectieve en subjectieve factoren: Onder
objectieve factoren worden begrepen: de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de loon- en/of andere bedrijfskosten van Dream Clean
Team, de kosten van de gebruikte Hulpmiddelen, materialen, transportmiddelen en dergelijke. Onder
subjectieve factoren worden begrepen; de wensen van Opdrachtgever en de bij de opname van de
Werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen hoedanigheden van het Object, waaronder
maar niet beperkt tot de oppervlakte, de bezetting, de toegankelijkheid, de aankleding, de inrichting, het
gebruik en de bestemming.
9.2 Zodra na het sluiten van de Overeenkomst in de objectieve factoren een wijziging optreedt waarop
Dream Clean Team in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot een
wijziging in de toepasselijke CAO en/of een wetswijziging, heeft Dream Clean Team het recht de daaruit
voortvloeiende kostenverhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen, ongeacht of de wijziging te
voorzien was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
9.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst in de subjectieve factoren een wijziging optreedt die naar het
oordeel van Dream Clean Team een aanpassing in het Werkuitvoeringsovereenkomst en in prijs
noodzakelijk maakt, zal deze prijsaanpassing tot stand komen na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever.
Dat schriftelijke akkoord is niet nodig indien er sprake is van meerwerk in de zin van 5.1.
9.4 Opdrachtgever heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de
Werkzaamheden door Dream Clean Team niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van
omstandigheden die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening en risico van Opdrachtgever komen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden.
10.1 Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is
overeengekomen, te geschieden op de overeengekomen wijze. De voorgenoemde betalingstermijn is
een fatale termijn. De betaling dient verder onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of
verrekening, uit welken hoofde ook te geschieden. Opdrachtgever zal geen beslag onder zichzelf doen
leggen.
10.2 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de
betalingstermijn.

10.3 Indien Opdrachtgever ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Dream Clean
Team op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Dream Clean Team alsdan
gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Dream Clean
Team is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.4 Tijdens haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1%
per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
10.5 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de
werkelijk door Dream Clean Team gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke
incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over
het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en
3% over het meerdere boven € 60.000. Bij gerechtelijke invordering is Opdrachtgever tevens de
gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien Opdrachtgever geheel of in overwegende mate
in het ongelijk wordt gesteld. Tevens is Dream Clean Team alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel
of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Dream Clean Team is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.6 Indien Dream Clean Team gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever kan
Dream Clean Team op eerste verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst, verlangen dat Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet dan wel
genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt
in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Dream Clean Team opeisbare doorlopende
bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door
Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
10.7 Indien de Werkzaamheden eenmalig zijn, is Dream Clean Team gerechtigd om vóór aanvang van de
Werkzaamheden een voorschot van ten minste 30% van de prijs te vragen.
10.8 Betalingen door Opdrachtgever zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens: 1.
vergoeding van schaden en (buitengerechtelijke en incasso) kosten; 2. vergoeding van de
vertragingsrente; 3. de uitstaande hoofdsom zoals gefactureerd.
10.9 Indien de Werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van
Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in geval van brand- en
roetreiniging, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Dream Clean Team, meewerken aan een cessie
van haar vordering op assuradeuren. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de
openstaande vordering te voldoen aan Dream Clean Team inclusief de BTW, indien en voor zover deze
niet door de verzekeringsuitkering is gedekt.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Producten.
11.1 Wanneer Dream Clean Team Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Dream Clean Team zich
de eigendom van deze Producten voor totdat deze Producten zijn betaald, en alle overige vorderingen
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Dream Clean Team op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen zijn
voldaan.
11.2 Opdrachtgever is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Dream Clean Team te bewaren.
11.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag zij de Producten niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever ook niet toegestaan
de Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf
gebruikelijk is.
11.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Dream Clean Team
goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld
in artikel 6:80 BW, is Dream Clean Team, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke
afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten. Hiertoe verklaart
Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Dream Clean Team op ieder gewenst tijdstip alle relevante
gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek
Dream Clean Team de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde
Dream Clean Team te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn in de voorraad van
Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel deze over te dragen in eigendom en er een eerste
stil pandrecht op te vestigen.
11.5 Na afgifte van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de
Producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs,

verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Dream Clean Team.
11.6 Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door
Opdrachtgever, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dream Clean Team zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere
dag dat de overtreding voortduurt. 11.7 Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele
retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en AVB.
12.1 Dream Clean Team beperkt haar bedrijfs- en opzichtaansprakelijkheid jegens Opdrachtgever tot de
vergoeding van de directe (zaak)schade jegens Opdrachtgever en aan haar gerelateerde derden die het
rechtstreekse gevolg is van uitoefenen van haar bedrijf alsmede van een (samenhangende serie van)
toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid voor
directe schade is altijd beperkt tot de bedragen welke volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Dream Clean Team voor het betreffende evenement worden uitgekeerd (zie de maximale
dekkingsbedragen onder 12.4) dan wel tot het bedrag in artikel 12.5 indien geen uitkering plaatsvindt,
vermeerderd met het eventueel door Dream Clean Team uit hoofde van de AVB te dragen eigen risico.
12.2 Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Dream Clean
Team aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of
beperking van de schade.
12.3 Dream Clean Team is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet
uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bijv. door het tijdelijk
geen gebruik kunnen maken van ruimten in het Object, en andere gevolgschade of indirecte schade die
het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Dream Clean Team, uitgezonderd
aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Dream Clean Team zoals bedoeld in
artikel 7:952BW.
12.4 Dream Clean Team heeft een AVB afgesloten. Daarin zijn schades van Opdrachtgever, waarvoor Dream
Clean Team aansprakelijk wordt geacht onder de AVB, verzekerd tot maximaal: • bij
bedrijfsaansprakelijkheid schades tot € 1.134.000,- per aanspraak, met maximum van € 2.500.000,-
totaal aan aanspraken per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per
aanspraak);
• bij opzichtschades (aan in bewerking zijnde glasoppervlaktes, interieur, gevels of vloeren) tot € 50.000,-
per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB
genoemde eigen risico per aanspraak);
• bij verlies van sleutels van een Object door Dream Clean Team tot de kosten voor het vervangen van de
sleutels tot € 25.000,- per aanspraak met een maximum van € 50.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek
het in de AVB genoemde eigen risico per aanspraak).
12.5 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door
Dream Clean Team erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de
schade die Dream Clean Team ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg
van het tot vergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van
de netto factuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst
betreft dan wordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden
voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
12.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Dream Clean Team voor schade die het gevolg is van het
gebruik van Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden
jegens Dream Clean Team.
12.7 Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor de
kosten en/of schade die hierdoor ontstaat.
12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de
schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of
daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Dream Clean Team meldt.
12.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige
melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
12.10 Dream Clean Team kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de
schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dream Clean Team.
12.11 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Dream Clean Team heeft
altijd het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de

uitgevoerde Werkzaamheden.
12.12 Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de
buitencontractuele aansprakelijkheid van Dream Clean Team jegens Opdrachtgever.

Artikel 13. Verbod op overname werknemers
13.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dream Clean Team dan wel een verzoek zoals
bedoeld in 15.1. is het Opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde vennootschappen niet toegestaan,
noch gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst van werknemers met Dream Clean Team noch
gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twaalf maanden na beëindiging daarvan,
werknemers van Dream Clean Team in dienst te nemen dan wel op enigerlei andere wijze, direct of
indirect, in te schakelen voor het verrichten van Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever dan
wel aan haar gelieerde vennootschappen.
13.2 Bij overtreding van het voorgaande lid, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dream Clean Team
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 5.000,- per werknemer
en € 500,- voor iedere week dat de overtreding per werknemer voortduurt.

Artikel 14. Contractswisseling en werkgelegenheid
14.1 Dream Clean Team is gehouden aan de CAO waaronder de contractwisselingsparagraaf en het
bijbehorende overdrachtsprotocol. Om aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien te kunnen voldoen
heeft Dream Clean Team informatie van Opdrachtgever nodig. Opdrachtgever verplicht zich derhalve om
zo vroeg mogelijk in overleg te treden met Dream Clean Team over een gewenste heraanbesteding,
waarbij Opdrachtgever de minimale opzegtermijn van 3 maanden voor bedrijven en 1 maand voor
particuliere afnemers bij de opzegging van de Overeenkomst in acht houdt of zoveel meer als is
overeengekomen. Ook zal Opdrachtgever onverwijld nadat de gunning heeft plaatsgevonden aan het
nieuwe schoonmaakbedrijf, de gegevens van het nieuwe schoonmaakbedrijf doorgeven aan Dream
Clean Team zodat Dream Clean Team tijdig aan haar plichten voortvloeiende uit de CAO kan voldoen.
14.2 Indien door Opdrachtgever of mede door haar toedoen bij een contractwisseling significant verkeerde of
te late Informatie is verstrekt aan Dream Clean Team bijvoorbeeld over de op het object werkzame
werknemers, dan is Dream Clean Team gerechtigd de Overeenkomst per direct schadevrij te annuleren
nog vóór aanvang van de Werkzaamheden tot uiterlijk de 4e maand na aanvang van de Werkzaamheden,
mits deze informatie ertoe zou hebben geleid dat Dream Clean Team de Overeenkomst niet of op andere
voorwaarden was aangegaan. Dit laatste staat ter vrije beoordeling van de Dream Clean Team.
14.3 Opdrachtgever kan Dream Clean Team niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook
die door de overgenomen werknemers zijn veroorzaakt voor het moment van contractwisseling noch
staat Dream Clean Team in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden die
door de overgenomen werknemers zijn verricht voor de contractwisseling.

Artikel 15. Overnameplicht bij inbesteding.
15.1 Voor zover Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst met Dream Clean Team de Diensten
inbesteedt, dus zelf gaat uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste schriftelijke verzoek van Dream Clean
Team de werknemers op het betreffende Object een arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij Partijen
nu voor alsdan overeenkomen dat dit zal geschieden op basis van de wettelijke bepalingen ex artikel
7:662 BW e.v. inzake overgang van onderneming.
15.2 Indien Dream Clean Team voor de Werkzaamheden op een Object een of meer duurzame Hulpmiddelen
heeft aangeschaft in de 12 maanden voorafgaande aan de inbesteding van de Diensten, met
gezamenlijke bruto aanschafwaarde van € 500,- of hoger, dan is Opdrachtgever verplicht, zodra Dream
Clean Team dat schriftelijk aangeeft, die Hulpmiddelen over te nemen voor de dan geldende
boekwaarde. Bij berekening van de boekwaarde wordt rekening gehouden met een afschrijving van 5
jaar voor schrobmachines en 2 jaar voor andersoortige apparatuur en machines.

Artikel 16. Overmacht, opschorting en ontbinding.
16.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld, in
subjectieve zin, aan Dream Clean Team te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Dream Clean
Team onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om de Diensten en Werkzaamheden of een gedeelte
daarvan na te komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de

totstandkoming van de Overeenkomst reeds was te voorzien. Onder overmacht wordt in deze
voorgaande zin in ieder geval begrepen zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van
de eigenaar-leidinggevende van Dream Clean Team of werknemers, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme,
oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, epidemieën, pandemieën, uitbraken van bacteriële
infecties en ziektes zoals listeria, salmonella (in het Object), vrijkomen van giftige stoffen (in het Object),
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie (in het Object), uitblijven van
bepaalde vergunningen noodzakelijk voor de Werkzaamheden, bedrijfsstoring en overmacht van
toeleveranciers.
16.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is Dream Clean Team bevoegd de nakoming van haar
verbintenis of een gedeelte daarvan tijdens de overmacht op te schorten en kan Opdrachtgever als
gevolg daarvan geen nakoming, schadevergoeding of gedeeltelijke ontbinding vorderen doch zal deze
wel de gebruikelijke facturen voor de overeengekomen Diensten moeten blijven voldoen.
16.3 Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt
dan 4 weken, is Dream Clean Team bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
waarbij Dream Clean Team niet gehouden is tot schadevergoeding, met dien verstande dat indien Dream
Clean Team haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij
steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
16.4 Dream Clean Team heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze gebeurtenissen of
omstandigheden intreden nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
16.5 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
en/of de wet toekomen, is Dream Clean Team bevoegd haar verbintenis op te schorten indien: (a)
Opdrachtgever een of meer verbintenissen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze
voorwaarden en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; (b) Dream Clean Team goede grond
heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer verbintenissen zal
tekortschieten; (c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is
aangevraagd, aan Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een
verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar
vermogen verliest; (d) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd; (e) Opdrachtgever haar
bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt.
16.6 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
en/of de wet toekomen, is Dream Clean Team in de in lid 5 van dit artikel bedoelde gevallen bevoegd,
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever ondanks
sommatie gedurende acht dagen nalatig blijft haar verbintenissen na te komen respectievelijk
genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verbintenissen. Voor “Opdrachtgever”
moet in dit verband in voorkomend geval worden gelezen: “de curator” dan wel “de bewindvoerder”.

Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens
17.1 In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Partijen persoonsgegevens
in de zin van AVG zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e-mailadressen en telefoonnummers
verwerken. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken
dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zowel Opdrachtgever als de Dream Clean Team zijn in dit
geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna: AVG) ten aanzien van de door of namens Opdrachtgever aan Dream Clean
Team verstrekte persoonsgegevens tenzij Dream Clean Team kan worden aangemerkt als verwerker in
de zin van de AVG.
17.2 In het geval Dream Clean Team bij de uitvoering van de Overeenkomst optreedt als verwerker in de zin
van de AVG zal een separate verwerkersovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening welke
voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG.
17.3 Op ieder der Partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere
toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen
van passende beveiligingsmaatregelen, het tijdig in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen
en het informeren van betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
17.4 Partijen garanderen jegens elkaar dat zij als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikken over in

het eerste lid bedoelde persoonsgegevens en bevoegd zijn tot verstrekking van die gegevens aan de
ander. Partijen vrijwaren elkaar derhalve van alle aanspraken van de betreffende betrokkenen en derden
met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor een
verwerkingsverantwoordelijke zelf aansprakelijk is op grond van de AVG. Als uitwisselende Partijen welke
beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de AVG om
nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de
persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen.
17.5 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Partijen persoonsgegevens worden verwerkt,
garanderen Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze
worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden
getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de
verwerking.
17.6 Ieder der Partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een
verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage,
verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een
verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
17.7 Iedere Partij informeert elkander zo spoedig mogelijk, binnen de wettelijke termijnen, over het
ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Partijen zullen vervolgens elkander
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
17.8 In het geval van een datalek zal in ieder geval de volgende informatie verstrekt worden: 1. een
gedetailleerde omschrijving van het datalek; 2. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
3. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek; 4. de identiteit van de
personen betrokken bij het datalek; 5. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de
betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen; 6. de oorzaak van het datalek; 7. de duur van het
datalek en het ontstaansmoment.
Artikel 18. Duur en opzegging van de Overeenkomst.
18.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
18.2 Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Dream Clean Team 6
maanden de Werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van artikel 18.3. en 18.4.
18.3 De opzegtermijn voor Partijen bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal 3 maanden
en deze termijn begint te lopen: – bij opzegging door Dream Clean Team: vanaf het moment dat de
aangetekend opzeggingsbrief door Dream Clean Team aan Opdrachtgever is verzonden. – bij opzegging
door de opdrachtgever: 1. indien de Dream Clean Team meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat Dream Clean Team het bericht heeft ontvangen wie de nieuwe Dream Clean Team is;
2. indien de Dream Clean Team niet meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure Op het moment dat
Dream Clean Team de opzegging bij aangetekend schrijven heeft ontvangen, echter met dien verstande,
dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe Dream
Clean Team of het besluit tot herin besteding door Dream Clean Team is ontvangen.
18.4 Partijen kunnen een Overeenkomst slechts bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van de
kalendermaand of tegen het einde van de looptijd indien het een Overeenkomst voor bepaalde tijd
betreft. De opzegging door Opdrachtgever dient altijd te worden gedaan onder opgave van redenen.
18.5 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, noch
kan deze opgezegd (geannuleerd) worden vóórdat Dream Clean Team daar een aanvang mee heeft
gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd mits Dream Clean Team minimaal 3
maanden van tevoren de opzegging heeft ontvangen met inachtneming van de voorwaarden in 18.4.
18.6 Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door
Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Dream Clean Team de in de Overeenkomst volledig
overeengekomen prijs voor de resterende duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of
de resterende opzegtermijn indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Tevens is
Opdrachtgever in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Dream Clean Team reeds heeft
gemaakt in verband met de Overeenkomst, evenals de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering
van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot
onderaanneming). Ook heeft Dream Clean Team recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane
bezettingsverlies.
18.7 Indien Dream Clean Team overgaat tot opzegging of ontbinding dan heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Dream Clean Team bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden mits alle

onderliggende declaraties zijn voldaan. Indien er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in
artikel 7:952BW aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Dream Clean Team zich genoodzaakt ziet om
tot opzegging over te gaan, heeft Opdrachtgever geen recht op medewerking. In geval van opzegging of
ontbinding heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 19. Reparatieclausule nietigheden
19.1 Als enige bepaling uit de AV of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet
geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke
uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere
bepalingen van de AV of de onderliggende Overeenkomst.
19.2 Als op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen
beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht,
met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht
moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van
Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk
in stand blijft.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
20.2 Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zullen, met
uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de
Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. De Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het Arbitragereglement
voor schoonmaak- en bedrijfsdiensten. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de Overeenkomst als ontbonden
te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
20.3 Een geschil is aanwezig, wanneer één van Partijen verklaart dat zulks het geval is.
20.4 Onverminderd hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, staat het Dream Clean Team vrij
incassogeschillen met Opdrachtgever voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Behoudens voor zover
bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zal in eerste instantie bij uitsluiting bij
vorderingen boven een bedrag van € 25.000,- bevoegd zijn de rechtbank van de woonplaats van Dream
Clean Team dan wel, in kort geding, de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. In afwijking
hiervan heeft Dream Clean Team steeds de optie om het betalingsgeschil c.q. geldvordering van meer
dan € 25.000,- ook voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Indien het een betalingsgeschil
c.q. geldvordering betreft van minder dan € 25.000,- ex btw, is echter bij uitsluiting de rechter bevoegd
die op grond van de wettelijke bepalingen als zodanig is aangewezen. Hoofdstuk B: Aanvullende
voorwaarden Glasbewassing, gevelreiniging en vloerenonderhoud.

Artikel 21. Aanvullende betalingsvoorwaarden glasbewassing.
21.1 Indien de Werkzaamheden m.b.t. de glasbewassing met een andere frequentie dan eenmaal per maand
worden uitgevoerd, zal Dream Clean Team het hiervoor te berekenen bedrag omrekenen in een
maandbedrag, hetgeen maandelijks gefactureerd zal worden tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 22. Aanvullende bepalingen Hulpmiddelen en ondersteuning Opdrachtgever.
22.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat Dream Clean Team bij de Werkzaamheden die zien op glazenwas- en
gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het Object, kosteloos gebruik kan maken van de installaties
en voorzieningen aan het gebouw aangebracht ten behoeve van buitenwerkzaamheden. Opdrachtgever
staat er tevens voor in dat die installaties en voorzieningen naar behoren functioneren. Bij gebreke
waarvan de Dream Clean Team gerechtigd is haar Werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in
rekening te brengen vanwege de gederfde inkomsten, dit naar keuze van de Dream Clean Team. Dream
Clean Team kan immers geen andere vervangende klus aannemen.
22.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de ruimten in het Object waar de vloeren moeten worden gereinigd,
voor aanvang van de Werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Dream Clean
Team besluit om de ruimte zelf leeg te maken, zal de extra tijd die daarvoor nodig is in rekening gebracht
worden bij Opdrachtgever. Tenzij Dream Clean Team en Opdrachtgever hierover vooraf andere

afspraken hebben gemaakt.

Artikel 23. Aanvullende bepalingen uitvoering Overeenkomst.
23.1 Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat bepaalde glasdelen of geveldelen niet
bereikbaar zijn voor Dream Clean Team zonder extra Hulpmiddelen, dan is Dream Clean Team niet
gehouden deze delen te reinigen totdat die extra Hulpmiddelen zijn ingezet. De kosten van die extra
Hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij hier vooraf andere
afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 24. Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden.
24.1 In geval van gevelreiniging is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk
tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.2 In geval van gebruik van een hoogwerker in combinatie met Werkzaamheden die niet bestaan uit
periodiek schoonmaakonderhoud is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan
beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke tenzij er sprake is van opzet of
roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.3 In geval van vloerenreiniging is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan de vloer door
uitvoering van de Werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer
onbekend is of als Opdrachtgever specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Dream Clean Team
waardoor de schade is ontstaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

Vastgesteld door: Dream Clean Team

Inhoud:
Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten en producten
Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dream Clean Team: het schoonmaakbedrij die als gebruiker deze AV van toepassing verklaart in haar
Overeenkomsten;
AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
AV: deze algemene voorwaarden;
CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Diensten: Schoonmaak- en
glasbewassingswerkzaamheden zoals reiniging, leegruimen, desinfectie, van Objecten in de meest rede zin van het
woord waaronder bijvoorbeeld
Gevel, vloeren- en glasreiniging: Waaronder het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden
ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede
het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende
werking.
Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Dream Clean Team ingezette middelen zoals
reinigingsmiddelen en materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.
Informatie: alle informatie, gegevens, materialen en instructies ontvangen van Opdrachtgever of van derden op
verzoek van Opdrachtgever, waaronder ook informatie over het Object en de in verband daarmee te reinigen
oppervlakten.
Object: het voorwerp van de Werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de binnen- en buitenkant
van een gebouw, zoals vloeren, gevels, ramen, sanitair, een productiemiddel, een voorraad, inventaris en/of een
andere roerende dan wel onroerende zaak, etc.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dream Clean Team een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Partijen strekkende tot het leveren van Producten en
Diensten, inclusief het Werkuitvoeringsovereenkomst, elke schriftelijke wijziging of aanvulling op de Overeenkomst,
stilzwijgende verlengingen daarvan, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die overeenkomst, mondelinge en schriftelijk aanbiedingen van Dream Clean Team daaronder begrepen;
Partijen: Dream Clean Team en Opdrachtgever; Producten: Reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties,
(sanitaire) gebruiksartikelen etc. welke verband houden met de Diensten in de meest brede zin van het woord en
verkocht of verhuurd worden aan Opdrachtgever.
Werkzaamheden: alle door Dream Clean Team ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en
verrichtingen welke nuttig en noodzakelijk zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst
Werkuitvoeringsovereenkomst: een overzicht (werkbon o.i.d.) dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en
waarop Dream Clean Team in overleg met Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
Werkzaamheden aangeeft, zo mogelijk met vermelding van de plaats, het tijdstip en de frequentie van de
Werkzaamheden etc. inclusief de voorbereidingsmaatregelen daarop en de prijs.
Artikel 2. Rangorde.
Hoofdstuk A is van toepassing op levering van alle Werkzaamheden en Producten door Dream Clean Team. Indien de
inhoud of uitleg van de Opdrachtbevestiging en de AV in strijd zijn met elkaar, heeft de inhoud van de
Opdrachtbevestiging voorrang. Indien de inhoud of uitleg van hoofdstuk A en B onderling strijdig zijn, heeft hoofdstuk
B voorrang op hoofdstuk A als de Diensten uit hoofdstuk B van toepassing zijn.

Artikel 3. Algemene bepalingen.
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
3.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Partijen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
3.3 Door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het moment waarop
hiernaar wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen Partijen.
3.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Dream Clean Team, maar
ook ten behoeve van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor Dream Clean Team
werkzaam zijn; alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Dream Clean Team zijn
ingeschakeld; en alle personen voor wier handelen of nalaten Dream Clean Team wettelijk aansprakelijk
zou kunnen zijn.
3.5 Indien Dream Clean Team in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze
voorwaarden, brengt dit niet mee dat Dream Clean Team het recht zou verliezen om in toekomstige, al
dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3.6 Dream Clean Team behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te
wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van
toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Afwijkingen van deze AV op verzoek van
de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3.7 Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de
Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Artikel 4. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming Overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van de Diensten van Dream Clean Team zijn vrijblijvend hetgeen betekent dat Dream
Clean Team de aanbieding zolang deze niet is aanvaard door Opdrachtgever, kan herroepen, tenzij
daarin een geldigheidsduur is overeengekomen.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Diensten binden Dream Clean Team niet.
4.3 Een aanvaarding door Opdrachtgever die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de
aanbieding van Dream Clean Team, geldt steeds als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe
aanbieding van Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot
stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door Dream Clean Team.
4.4 Een Overeenkomst komt o.a. verder tot stand op het moment dat: (1) de aanbieding van de Diensten
en/of Producten van Dream Clean Team schriftelijk is aanvaard door Opdrachtgever; dan wel (2) Dream
Clean Team de levering van de Diensten en/of Producten schriftelijk bevestigt nadat dit mondeling is
overeengekomen tussen Partijen; dan wel (3) De Opdrachtgever stilzwijgend de Dream Clean Team
toestaat een begin te maken met de uitvoering van de Overeenkomst en de daarin genoemde
Werkzaamheden.
4.5 De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) genaamd “Opdracht” zijn
van toepassing op de Overeenkomst, met uitzondering van artikel 7:404 BW.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst en Werkuitvoeringsovereenkomst door Dream Clean Team.
5.1 Het Werkuitvoeringsovereenkomst is bindend en leidend tussen Partijen voor de omvang en kwaliteit
van de Werkzaamheden. Dit betekent dat Opdrachtgever niet bevoegd is om de werknemers van Dream
Clean Team mondeling op het Object te instrueren om van het Werkuitvoeringsovereenkomst af te
wijken. Gebeurt dat toch dan is Dream Clean Team gerechtigd om, desnoods met terugwerkende kracht,
meerwerk in rekening te brengen.
5.2 Indien werknemers van Dream Clean Team zonder toestemming van Opdrachtgever delen van het
Werkuitvoeringsovereenkomst ten nadele van de Opdrachtgever niet uitvoeren dan zal Dream Clean
Team de werknemers daar terstond na de schriftelijke melding door Opdrachtgever, op aanspreken.
Dream Clean Team zal na verificatie hiervan haar werknemers de Werkzaamheden die niet gedaan zijn,
de eerstvolgende dag dat de werknemers van Dream Clean Team aanwezig zijn op het Object alsnog
laten uitvoeren ofwel tot gedeeltelijke creditering van de rekening overgaan. Het voorgaande is ter vrije
keuze van Dream Clean Team.

5.3 Indien Dream Clean Team tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat kleine afwijkingen van
het Werkuitvoeringsovereenkomst noodzakelijk zijn om de Diensten geheel of ten dele te kunnen
uitvoeren, kan Dream Clean Team, doch zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, het
Werkuitvoeringsovereenkomst naar eigen inzicht wijzigen mits er een vergelijkbare kwaliteit
gegarandeerd is.
5.4 Indien Dream Clean Team tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat er blijvende
afwijkingen en dus wijzigingen van het Werkuitvoeringsovereenkomst noodzakelijk zijn om de Diensten
geheel of ten dele uit te kunnen voeren, en hiervoor redelijkerwijs een prijsaanpassing moet
plaatsvinden, dan zal deze wijziging in het Werkuitvoeringsovereenkomst pas plaatsvinden nadat de
prijsaanpassing met Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Tot aanvaarding van de prijswijziging
kan Dream Clean Team de Werkzaamheden die voortvloeien uit die blijvende afwijkingen opschorten.
5.5 Indien niets is vastgelegd in de Overeenkomst dan worden Werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op
werkdagen van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde christelijke of nationale feestdagen. Indien
plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van
Opdrachtgever, dan wel Dream Clean Team, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Uit
de aard van de Werkzaamheden en/of het Object kan voortvloeien dat ook op christelijke of nationale
feestdagen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
5.6 Indien de Werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke
aard dan ook of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico komt van Opdrachtgever zoals niet
functionerende schoonmaakapparatuur en installaties welke in eigendom zijn van Opdrachtgever, kan de
ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren
zullen op de factuur apart vermeld worden.
5.7 Indien de werknemers van Dream Clean Team zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheids- en
gedragsregels in de Objecten dan dient Opdrachtgever tijdig, dus vóór aanvang van de Werkzaamheden,
deze regels te overhandigen aan de werknemers met voldoende instructie en uitleg en met kopie aan de
leidinggevende van Dream Clean Team. Ook dient Opdrachtgever een exemplaar van deze regels in de
werkruimte van Dream Clean Team zichtbaar op te hangen c.q. beschikbaar te maken.

Artikel 6. Naleving en controle Werkuitvoeringsovereenkomst.
Opdrachtgever is verantwoordelijk om Dream Clean Team onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien de
Werkzaamheden niet conform het Werkuitvoeringsovereenkomst zijn uitgevoerd en in belangrijke mate ten nadele
van de Opdrachtgever daarvan afwijken. Het Werkuitvoeringsovereenkomst is in principe gebaseerd op een
kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem dat Partijen zijn overeengekomen en waarmee objectief vastgesteld kan
worden of het resultaat van de Werkzaamheden en de uitvoering van het Werkuitvoeringsovereenkomst conform die
norm is. Deze schriftelijke kennisgeving bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de aard en de
ernst van de geconstateerde afwijking, het Object, de plaats en een redelijke termijn waarbinnen Dream Clean Team
de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
Artikel 7. Hulpmiddelen en ondersteuning door Opdrachtgever.
7.1 Dream Clean Team is vrij in haar keuze van Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen,
tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk en elektriciteit
kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van het Werkuitvoeringsovereenkomst.
7.3 Opdrachtgever zal voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor opslag van o.a.
Hulpmiddelen, kosteloos ter beschikking stellen. Deze afsluitbare ruimten zijn uitsluitend toegankelijk
voor – de werknemers van – Dream Clean Team. Opdrachtgever is daarbij gehouden om de
Hulpmiddelen van Dream Clean Team die in de bedrijfsruimte van Opdrachtgever worden gebruikt en
opgeslagen als een goed huisvader te beheren en hiertoe onder meer het Object goed af te sluiten en
alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die Hulpmiddelen noodzakelijk zijn.
7.4 De Hulpmiddelen blijven eigendom van Dream Clean Team tenzij anders is overeengekomen.
7.5 Opdrachtgever is gehouden om er op eerste verzoek van Dream Clean Team eraan mee te werken dat
Dream Clean Team de genoemde Hulpmiddelen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij
voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze Hulpmiddelen en zal geen
beslag doen/laten leggen op de Hulpmiddelen.
7.6 In overleg met Dream Clean Team zal Opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van Dream Clean
Team voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals een garderobe, een berging, een
pauzeruimte en dergelijke. Opdrachtgever conformeert zich in deze aan de Arbowet.

7.7 Opdrachtgever zal Dream Clean Team de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van
welke aard dan ook, in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
7.8 Opdrachtgever is gehouden Dream Clean Team juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over
alle zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet
verplicht is te verstrekken. Dream Clean Team mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid
van de door Opdrachtgever verstrekte Informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever
verstrekte Informatie te verifiëren. Opdrachtgever staat ook in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Dream Clean Team verstrekte Informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is. De Informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Dream Clean
Team verzocht. Bij gebreke van de juiste Informatie is Dream Clean Team niet aansprakelijk voor de
schade die ontstaat aan een Object.
7.9 Indien de Informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Dream Clean Team bevoegd de (verdere)
uitvoering van de Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de
Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet
nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Dream
Clean Team bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra)
Werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 8. Onderaanneming.
Dream Clean Team zal bij het inschakelen van ondera voor de uitvoering van Overeenkomst de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen bij het selecteren van de onderaanemers en indien Dream Clean Team dat nodig acht, voorafgaand
overleggen met Opdrachtgever.

Artikel 9. Prijs van de Werkzaamheden.
9.1 De prijs van de Werkzaamheden is gebaseerd op de volgende objectieve en subjectieve factoren: Onder
objectieve factoren worden begrepen: de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de loon- en/of andere bedrijfskosten van Dream Clean
Team, de kosten van de gebruikte Hulpmiddelen, materialen, transportmiddelen en dergelijke. Onder
subjectieve factoren worden begrepen; de wensen van Opdrachtgever en de bij de opname van de
Werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen hoedanigheden van het Object, waaronder
maar niet beperkt tot de oppervlakte, de bezetting, de toegankelijkheid, de aankleding, de inrichting, het
gebruik en de bestemming.
9.2 Zodra na het sluiten van de Overeenkomst in de objectieve factoren een wijziging optreedt waarop
Dream Clean Team in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot een
wijziging in de toepasselijke CAO en/of een wetswijziging, heeft Dream Clean Team het recht de daaruit
voortvloeiende kostenverhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen, ongeacht of de wijziging te
voorzien was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
9.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst in de subjectieve factoren een wijziging optreedt die naar het
oordeel van Dream Clean Team een aanpassing in het Werkuitvoeringsovereenkomst en in prijs
noodzakelijk maakt, zal deze prijsaanpassing tot stand komen na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever.
Dat schriftelijke akkoord is niet nodig indien er sprake is van meerwerk in de zin van 5.1.
9.4 Opdrachtgever heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de
Werkzaamheden door Dream Clean Team niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van
omstandigheden die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening en risico van Opdrachtgever komen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden.
10.1 Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is
overeengekomen, te geschieden op de overeengekomen wijze. De voorgenoemde betalingstermijn is
een fatale termijn. De betaling dient verder onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of
verrekening, uit welken hoofde ook te geschieden. Opdrachtgever zal geen beslag onder zichzelf doen
leggen.
10.2 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de
betalingstermijn.

10.3 Indien Opdrachtgever ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Dream Clean
Team op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Dream Clean Team alsdan
gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Dream Clean
Team is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.4 Tijdens haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1%
per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
10.5 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de
werkelijk door Dream Clean Team gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke
incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over
het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en
3% over het meerdere boven € 60.000. Bij gerechtelijke invordering is Opdrachtgever tevens de
gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien Opdrachtgever geheel of in overwegende mate
in het ongelijk wordt gesteld. Tevens is Dream Clean Team alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel
of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Dream Clean Team is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.6 Indien Dream Clean Team gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever kan
Dream Clean Team op eerste verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst, verlangen dat Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet dan wel
genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt
in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Dream Clean Team opeisbare doorlopende
bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door
Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
10.7 Indien de Werkzaamheden eenmalig zijn, is Dream Clean Team gerechtigd om vóór aanvang van de
Werkzaamheden een voorschot van ten minste 30% van de prijs te vragen.
10.8 Betalingen door Opdrachtgever zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens: 1.
vergoeding van schaden en (buitengerechtelijke en incasso) kosten; 2. vergoeding van de
vertragingsrente; 3. de uitstaande hoofdsom zoals gefactureerd.
10.9 Indien de Werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van
Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in geval van brand- en
roetreiniging, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Dream Clean Team, meewerken aan een cessie
van haar vordering op assuradeuren. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de
openstaande vordering te voldoen aan Dream Clean Team inclusief de BTW, indien en voor zover deze
niet door de verzekeringsuitkering is gedekt.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Producten.
11.1 Wanneer Dream Clean Team Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Dream Clean Team zich
de eigendom van deze Producten voor totdat deze Producten zijn betaald, en alle overige vorderingen
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Dream Clean Team op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen zijn
voldaan.
11.2 Opdrachtgever is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Dream Clean Team te bewaren.
11.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag zij de Producten niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever ook niet toegestaan
de Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf
gebruikelijk is.
11.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Dream Clean Team
goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld
in artikel 6:80 BW, is Dream Clean Team, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke
afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten. Hiertoe verklaart
Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Dream Clean Team op ieder gewenst tijdstip alle relevante
gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek
Dream Clean Team de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde
Dream Clean Team te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn in de voorraad van
Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel deze over te dragen in eigendom en er een eerste
stil pandrecht op te vestigen.
11.5 Na afgifte van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de
Producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs,

verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Dream Clean Team.
11.6 Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door
Opdrachtgever, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dream Clean Team zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere
dag dat de overtreding voortduurt. 11.7 Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele
retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en AVB.
12.1 Dream Clean Team beperkt haar bedrijfs- en opzichtaansprakelijkheid jegens Opdrachtgever tot de
vergoeding van de directe (zaak)schade jegens Opdrachtgever en aan haar gerelateerde derden die het
rechtstreekse gevolg is van uitoefenen van haar bedrijf alsmede van een (samenhangende serie van)
toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid voor
directe schade is altijd beperkt tot de bedragen welke volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Dream Clean Team voor het betreffende evenement worden uitgekeerd (zie de maximale
dekkingsbedragen onder 12.4) dan wel tot het bedrag in artikel 12.5 indien geen uitkering plaatsvindt,
vermeerderd met het eventueel door Dream Clean Team uit hoofde van de AVB te dragen eigen risico.
12.2 Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Dream Clean
Team aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of
beperking van de schade.
12.3 Dream Clean Team is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet
uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bijv. door het tijdelijk
geen gebruik kunnen maken van ruimten in het Object, en andere gevolgschade of indirecte schade die
het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Dream Clean Team, uitgezonderd
aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Dream Clean Team zoals bedoeld in
artikel 7:952BW.
12.4 Dream Clean Team heeft een AVB afgesloten. Daarin zijn schades van Opdrachtgever, waarvoor Dream
Clean Team aansprakelijk wordt geacht onder de AVB, verzekerd tot maximaal: • bij
bedrijfsaansprakelijkheid schades tot € 1.134.000,- per aanspraak, met maximum van € 2.500.000,-
totaal aan aanspraken per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per
aanspraak);
• bij opzichtschades (aan in bewerking zijnde glasoppervlaktes, interieur, gevels of vloeren) tot € 50.000,-
per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB
genoemde eigen risico per aanspraak);
• bij verlies van sleutels van een Object door Dream Clean Team tot de kosten voor het vervangen van de
sleutels tot € 25.000,- per aanspraak met een maximum van € 50.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek
het in de AVB genoemde eigen risico per aanspraak).
12.5 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door
Dream Clean Team erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de
schade die Dream Clean Team ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg
van het tot vergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van
de netto factuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst
betreft dan wordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden
voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
12.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Dream Clean Team voor schade die het gevolg is van het
gebruik van Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden
jegens Dream Clean Team.
12.7 Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor de
kosten en/of schade die hierdoor ontstaat.
12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de
schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of
daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Dream Clean Team meldt.
12.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige
melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
12.10 Dream Clean Team kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de
schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dream Clean Team.
12.11 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Dream Clean Team heeft
altijd het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de

uitgevoerde Werkzaamheden.
12.12 Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de
buitencontractuele aansprakelijkheid van Dream Clean Team jegens Opdrachtgever.

Artikel 13. Verbod op overname werknemers
13.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dream Clean Team dan wel een verzoek zoals
bedoeld in 15.1. is het Opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde vennootschappen niet toegestaan,
noch gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst van werknemers met Dream Clean Team noch
gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twaalf maanden na beëindiging daarvan,
werknemers van Dream Clean Team in dienst te nemen dan wel op enigerlei andere wijze, direct of
indirect, in te schakelen voor het verrichten van Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever dan
wel aan haar gelieerde vennootschappen.
13.2 Bij overtreding van het voorgaande lid, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dream Clean Team
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 5.000,- per werknemer
en € 500,- voor iedere week dat de overtreding per werknemer voortduurt.

Artikel 14. Contractswisseling en werkgelegenheid
14.1 Dream Clean Team is gehouden aan de CAO waaronder de contractwisselingsparagraaf en het
bijbehorende overdrachtsprotocol. Om aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien te kunnen voldoen
heeft Dream Clean Team informatie van Opdrachtgever nodig. Opdrachtgever verplicht zich derhalve om
zo vroeg mogelijk in overleg te treden met Dream Clean Team over een gewenste heraanbesteding,
waarbij Opdrachtgever de minimale opzegtermijn van 3 maanden voor bedrijven en 1 maand voor
particuliere afnemers bij de opzegging van de Overeenkomst in acht houdt of zoveel meer als is
overeengekomen. Ook zal Opdrachtgever onverwijld nadat de gunning heeft plaatsgevonden aan het
nieuwe schoonmaakbedrijf, de gegevens van het nieuwe schoonmaakbedrijf doorgeven aan Dream
Clean Team zodat Dream Clean Team tijdig aan haar plichten voortvloeiende uit de CAO kan voldoen.
14.2 Indien door Opdrachtgever of mede door haar toedoen bij een contractwisseling significant verkeerde of
te late Informatie is verstrekt aan Dream Clean Team bijvoorbeeld over de op het object werkzame
werknemers, dan is Dream Clean Team gerechtigd de Overeenkomst per direct schadevrij te annuleren
nog vóór aanvang van de Werkzaamheden tot uiterlijk de 4e maand na aanvang van de Werkzaamheden,
mits deze informatie ertoe zou hebben geleid dat Dream Clean Team de Overeenkomst niet of op andere
voorwaarden was aangegaan. Dit laatste staat ter vrije beoordeling van de Dream Clean Team.
14.3 Opdrachtgever kan Dream Clean Team niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook
die door de overgenomen werknemers zijn veroorzaakt voor het moment van contractwisseling noch
staat Dream Clean Team in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden die
door de overgenomen werknemers zijn verricht voor de contractwisseling.

Artikel 15. Overnameplicht bij inbesteding.
15.1 Voor zover Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst met Dream Clean Team de Diensten
inbesteedt, dus zelf gaat uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste schriftelijke verzoek van Dream Clean
Team de werknemers op het betreffende Object een arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij Partijen
nu voor alsdan overeenkomen dat dit zal geschieden op basis van de wettelijke bepalingen ex artikel
7:662 BW e.v. inzake overgang van onderneming.
15.2 Indien Dream Clean Team voor de Werkzaamheden op een Object een of meer duurzame Hulpmiddelen
heeft aangeschaft in de 12 maanden voorafgaande aan de inbesteding van de Diensten, met
gezamenlijke bruto aanschafwaarde van € 500,- of hoger, dan is Opdrachtgever verplicht, zodra Dream
Clean Team dat schriftelijk aangeeft, die Hulpmiddelen over te nemen voor de dan geldende
boekwaarde. Bij berekening van de boekwaarde wordt rekening gehouden met een afschrijving van 5
jaar voor schrobmachines en 2 jaar voor andersoortige apparatuur en machines.

Artikel 16. Overmacht, opschorting en ontbinding.
16.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld, in
subjectieve zin, aan Dream Clean Team te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Dream Clean
Team onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om de Diensten en Werkzaamheden of een gedeelte
daarvan na te komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de

totstandkoming van de Overeenkomst reeds was te voorzien. Onder overmacht wordt in deze
voorgaande zin in ieder geval begrepen zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van
de eigenaar-leidinggevende van Dream Clean Team of werknemers, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme,
oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, epidemieën, pandemieën, uitbraken van bacteriële
infecties en ziektes zoals listeria, salmonella (in het Object), vrijkomen van giftige stoffen (in het Object),
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie (in het Object), uitblijven van
bepaalde vergunningen noodzakelijk voor de Werkzaamheden, bedrijfsstoring en overmacht van
toeleveranciers.
16.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is Dream Clean Team bevoegd de nakoming van haar
verbintenis of een gedeelte daarvan tijdens de overmacht op te schorten en kan Opdrachtgever als
gevolg daarvan geen nakoming, schadevergoeding of gedeeltelijke ontbinding vorderen doch zal deze
wel de gebruikelijke facturen voor de overeengekomen Diensten moeten blijven voldoen.
16.3 Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt
dan 4 weken, is Dream Clean Team bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
waarbij Dream Clean Team niet gehouden is tot schadevergoeding, met dien verstande dat indien Dream
Clean Team haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij
steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
16.4 Dream Clean Team heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze gebeurtenissen of
omstandigheden intreden nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
16.5 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
en/of de wet toekomen, is Dream Clean Team bevoegd haar verbintenis op te schorten indien: (a)
Opdrachtgever een of meer verbintenissen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze
voorwaarden en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; (b) Dream Clean Team goede grond
heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer verbintenissen zal
tekortschieten; (c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is
aangevraagd, aan Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een
verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar
vermogen verliest; (d) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd; (e) Opdrachtgever haar
bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt.
16.6 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
en/of de wet toekomen, is Dream Clean Team in de in lid 5 van dit artikel bedoelde gevallen bevoegd,
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever ondanks
sommatie gedurende acht dagen nalatig blijft haar verbintenissen na te komen respectievelijk
genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verbintenissen. Voor “Opdrachtgever”
moet in dit verband in voorkomend geval worden gelezen: “de curator” dan wel “de bewindvoerder”.

Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens
17.1 In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Partijen persoonsgegevens
in de zin van AVG zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e-mailadressen en telefoonnummers
verwerken. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken
dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zowel Opdrachtgever als de Dream Clean Team zijn in dit
geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna: AVG) ten aanzien van de door of namens Opdrachtgever aan Dream Clean
Team verstrekte persoonsgegevens tenzij Dream Clean Team kan worden aangemerkt als verwerker in
de zin van de AVG.
17.2 In het geval Dream Clean Team bij de uitvoering van de Overeenkomst optreedt als verwerker in de zin
van de AVG zal een separate verwerkersovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening welke
voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG.
17.3 Op ieder der Partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere
toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen
van passende beveiligingsmaatregelen, het tijdig in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen
en het informeren van betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
17.4 Partijen garanderen jegens elkaar dat zij als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikken over in

het eerste lid bedoelde persoonsgegevens en bevoegd zijn tot verstrekking van die gegevens aan de
ander. Partijen vrijwaren elkaar derhalve van alle aanspraken van de betreffende betrokkenen en derden
met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor een
verwerkingsverantwoordelijke zelf aansprakelijk is op grond van de AVG. Als uitwisselende Partijen welke
beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de AVG om
nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de
persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen.
17.5 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Partijen persoonsgegevens worden verwerkt,
garanderen Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze
worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden
getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de
verwerking.
17.6 Ieder der Partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een
verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage,
verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een
verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
17.7 Iedere Partij informeert elkander zo spoedig mogelijk, binnen de wettelijke termijnen, over het
ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Partijen zullen vervolgens elkander
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
17.8 In het geval van een datalek zal in ieder geval de volgende informatie verstrekt worden: 1. een
gedetailleerde omschrijving van het datalek; 2. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
3. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek; 4. de identiteit van de
personen betrokken bij het datalek; 5. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de
betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen; 6. de oorzaak van het datalek; 7. de duur van het
datalek en het ontstaansmoment.
Artikel 18. Duur en opzegging van de Overeenkomst.
18.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
18.2 Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Dream Clean Team 6
maanden de Werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van artikel 18.3. en 18.4.
18.3 De opzegtermijn voor Partijen bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal 3 maanden
en deze termijn begint te lopen: – bij opzegging door Dream Clean Team: vanaf het moment dat de
aangetekend opzeggingsbrief door Dream Clean Team aan Opdrachtgever is verzonden. – bij opzegging
door de opdrachtgever: 1. indien de Dream Clean Team meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat Dream Clean Team het bericht heeft ontvangen wie de nieuwe Dream Clean Team is;
2. indien de Dream Clean Team niet meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure Op het moment dat
Dream Clean Team de opzegging bij aangetekend schrijven heeft ontvangen, echter met dien verstande,
dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe Dream
Clean Team of het besluit tot herin besteding door Dream Clean Team is ontvangen.
18.4 Partijen kunnen een Overeenkomst slechts bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van de
kalendermaand of tegen het einde van de looptijd indien het een Overeenkomst voor bepaalde tijd
betreft. De opzegging door Opdrachtgever dient altijd te worden gedaan onder opgave van redenen.
18.5 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, noch
kan deze opgezegd (geannuleerd) worden vóórdat Dream Clean Team daar een aanvang mee heeft
gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd mits Dream Clean Team minimaal 3
maanden van tevoren de opzegging heeft ontvangen met inachtneming van de voorwaarden in 18.4.
18.6 Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door
Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Dream Clean Team de in de Overeenkomst volledig
overeengekomen prijs voor de resterende duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of
de resterende opzegtermijn indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Tevens is
Opdrachtgever in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Dream Clean Team reeds heeft
gemaakt in verband met de Overeenkomst, evenals de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering
van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot
onderaanneming). Ook heeft Dream Clean Team recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane
bezettingsverlies.
18.7 Indien Dream Clean Team overgaat tot opzegging of ontbinding dan heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Dream Clean Team bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden mits alle

onderliggende declaraties zijn voldaan. Indien er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in
artikel 7:952BW aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Dream Clean Team zich genoodzaakt ziet om
tot opzegging over te gaan, heeft Opdrachtgever geen recht op medewerking. In geval van opzegging of
ontbinding heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 19. Reparatieclausule nietigheden
19.1 Als enige bepaling uit de AV of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet
geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke
uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere
bepalingen van de AV of de onderliggende Overeenkomst.
19.2 Als op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen
beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht,
met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht
moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van
Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk
in stand blijft.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
20.2 Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zullen, met
uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de
Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. De Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het Arbitragereglement
voor schoonmaak- en bedrijfsdiensten. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de Overeenkomst als ontbonden
te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
20.3 Een geschil is aanwezig, wanneer één van Partijen verklaart dat zulks het geval is.
20.4 Onverminderd hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, staat het Dream Clean Team vrij
incassogeschillen met Opdrachtgever voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Behoudens voor zover
bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zal in eerste instantie bij uitsluiting bij
vorderingen boven een bedrag van € 25.000,- bevoegd zijn de rechtbank van de woonplaats van Dream
Clean Team dan wel, in kort geding, de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. In afwijking
hiervan heeft Dream Clean Team steeds de optie om het betalingsgeschil c.q. geldvordering van meer
dan € 25.000,- ook voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Indien het een betalingsgeschil
c.q. geldvordering betreft van minder dan € 25.000,- ex btw, is echter bij uitsluiting de rechter bevoegd
die op grond van de wettelijke bepalingen als zodanig is aangewezen. Hoofdstuk B: Aanvullende
voorwaarden Glasbewassing, gevelreiniging en vloerenonderhoud.

Artikel 21. Aanvullende betalingsvoorwaarden glasbewassing.
21.1 Indien de Werkzaamheden m.b.t. de glasbewassing met een andere frequentie dan eenmaal per maand
worden uitgevoerd, zal Dream Clean Team het hiervoor te berekenen bedrag omrekenen in een
maandbedrag, hetgeen maandelijks gefactureerd zal worden tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 22. Aanvullende bepalingen Hulpmiddelen en ondersteuning Opdrachtgever.
22.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat Dream Clean Team bij de Werkzaamheden die zien op glazenwas- en
gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het Object, kosteloos gebruik kan maken van de installaties
en voorzieningen aan het gebouw aangebracht ten behoeve van buitenwerkzaamheden. Opdrachtgever
staat er tevens voor in dat die installaties en voorzieningen naar behoren functioneren. Bij gebreke
waarvan de Dream Clean Team gerechtigd is haar Werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in
rekening te brengen vanwege de gederfde inkomsten, dit naar keuze van de Dream Clean Team. Dream
Clean Team kan immers geen andere vervangende klus aannemen.
22.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de ruimten in het Object waar de vloeren moeten worden gereinigd,
voor aanvang van de Werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Dream Clean
Team besluit om de ruimte zelf leeg te maken, zal de extra tijd die daarvoor nodig is in rekening gebracht
worden bij Opdrachtgever. Tenzij Dream Clean Team en Opdrachtgever hierover vooraf andere

afspraken hebben gemaakt.

Artikel 23. Aanvullende bepalingen uitvoering Overeenkomst.
23.1 Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat bepaalde glasdelen of geveldelen niet
bereikbaar zijn voor Dream Clean Team zonder extra Hulpmiddelen, dan is Dream Clean Team niet
gehouden deze delen te reinigen totdat die extra Hulpmiddelen zijn ingezet. De kosten van die extra
Hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij hier vooraf andere
afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 24. Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden.
24.1 In geval van gevelreiniging is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk
tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.2 In geval van gebruik van een hoogwerker in combinatie met Werkzaamheden die niet bestaan uit
periodiek schoonmaakonderhoud is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan
beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke tenzij er sprake is van opzet of
roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.3 In geval van vloerenreiniging is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan de vloer door
uitvoering van de Werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer
onbekend is of als Opdrachtgever specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Dream Clean Team
waardoor de schade is ontstaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

Vastgesteld door: Dream Clean Team

Inhoud:
Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten en producten
Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dream Clean Team: het schoonmaakbedrij die als gebruiker deze AV van toepassing verklaart in haar
Overeenkomsten;
AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
AV: deze algemene voorwaarden;
CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Diensten: Schoonmaak- en
glasbewassingswerkzaamheden zoals reiniging, leegruimen, desinfectie, van Objecten in de meest rede zin van het
woord waaronder bijvoorbeeld
Gevel, vloeren- en glasreiniging: Waaronder het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden
ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede
het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende
werking.
Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Dream Clean Team ingezette middelen zoals
reinigingsmiddelen en materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.
Informatie: alle informatie, gegevens, materialen en instructies ontvangen van Opdrachtgever of van derden op
verzoek van Opdrachtgever, waaronder ook informatie over het Object en de in verband daarmee te reinigen
oppervlakten.
Object: het voorwerp van de Werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de binnen- en buitenkant
van een gebouw, zoals vloeren, gevels, ramen, sanitair, een productiemiddel, een voorraad, inventaris en/of een
andere roerende dan wel onroerende zaak, etc.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dream Clean Team een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen Partijen strekkende tot het leveren van Producten en
Diensten, inclusief het Werkuitvoeringsovereenkomst, elke schriftelijke wijziging of aanvulling op de Overeenkomst,
stilzwijgende verlengingen daarvan, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die overeenkomst, mondelinge en schriftelijk aanbiedingen van Dream Clean Team daaronder begrepen;
Partijen: Dream Clean Team en Opdrachtgever; Producten: Reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties,
(sanitaire) gebruiksartikelen etc. welke verband houden met de Diensten in de meest brede zin van het woord en
verkocht of verhuurd worden aan Opdrachtgever.
Werkzaamheden: alle door Dream Clean Team ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en
verrichtingen welke nuttig en noodzakelijk zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst
Werkuitvoeringsovereenkomst: een overzicht (werkbon o.i.d.) dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en
waarop Dream Clean Team in overleg met Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
Werkzaamheden aangeeft, zo mogelijk met vermelding van de plaats, het tijdstip en de frequentie van de
Werkzaamheden etc. inclusief de voorbereidingsmaatregelen daarop en de prijs.
Artikel 2. Rangorde.
Hoofdstuk A is van toepassing op levering van alle Werkzaamheden en Producten door Dream Clean Team. Indien de
inhoud of uitleg van de Opdrachtbevestiging en de AV in strijd zijn met elkaar, heeft de inhoud van de
Opdrachtbevestiging voorrang. Indien de inhoud of uitleg van hoofdstuk A en B onderling strijdig zijn, heeft hoofdstuk
B voorrang op hoofdstuk A als de Diensten uit hoofdstuk B van toepassing zijn.

Artikel 3. Algemene bepalingen.
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
3.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen tussen Partijen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
3.3 Door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het moment waarop
hiernaar wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen Partijen.
3.4 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Dream Clean Team, maar
ook ten behoeve van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor Dream Clean Team
werkzaam zijn; alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Dream Clean Team zijn
ingeschakeld; en alle personen voor wier handelen of nalaten Dream Clean Team wettelijk aansprakelijk
zou kunnen zijn.
3.5 Indien Dream Clean Team in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze
voorwaarden, brengt dit niet mee dat Dream Clean Team het recht zou verliezen om in toekomstige, al
dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3.6 Dream Clean Team behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te
wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van
toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Afwijkingen van deze AV op verzoek van
de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3.7 Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de
Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Artikel 4. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming Overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van de Diensten van Dream Clean Team zijn vrijblijvend hetgeen betekent dat Dream
Clean Team de aanbieding zolang deze niet is aanvaard door Opdrachtgever, kan herroepen, tenzij
daarin een geldigheidsduur is overeengekomen.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Diensten binden Dream Clean Team niet.
4.3 Een aanvaarding door Opdrachtgever die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de
aanbieding van Dream Clean Team, geldt steeds als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe
aanbieding van Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot
stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door Dream Clean Team.
4.4 Een Overeenkomst komt o.a. verder tot stand op het moment dat: (1) de aanbieding van de Diensten
en/of Producten van Dream Clean Team schriftelijk is aanvaard door Opdrachtgever; dan wel (2) Dream
Clean Team de levering van de Diensten en/of Producten schriftelijk bevestigt nadat dit mondeling is
overeengekomen tussen Partijen; dan wel (3) De Opdrachtgever stilzwijgend de Dream Clean Team
toestaat een begin te maken met de uitvoering van de Overeenkomst en de daarin genoemde
Werkzaamheden.
4.5 De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) genaamd “Opdracht” zijn
van toepassing op de Overeenkomst, met uitzondering van artikel 7:404 BW.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst en Werkuitvoeringsovereenkomst door Dream Clean Team.
5.1 Het Werkuitvoeringsovereenkomst is bindend en leidend tussen Partijen voor de omvang en kwaliteit
van de Werkzaamheden. Dit betekent dat Opdrachtgever niet bevoegd is om de werknemers van Dream
Clean Team mondeling op het Object te instrueren om van het Werkuitvoeringsovereenkomst af te
wijken. Gebeurt dat toch dan is Dream Clean Team gerechtigd om, desnoods met terugwerkende kracht,
meerwerk in rekening te brengen.
5.2 Indien werknemers van Dream Clean Team zonder toestemming van Opdrachtgever delen van het
Werkuitvoeringsovereenkomst ten nadele van de Opdrachtgever niet uitvoeren dan zal Dream Clean
Team de werknemers daar terstond na de schriftelijke melding door Opdrachtgever, op aanspreken.
Dream Clean Team zal na verificatie hiervan haar werknemers de Werkzaamheden die niet gedaan zijn,
de eerstvolgende dag dat de werknemers van Dream Clean Team aanwezig zijn op het Object alsnog
laten uitvoeren ofwel tot gedeeltelijke creditering van de rekening overgaan. Het voorgaande is ter vrije
keuze van Dream Clean Team.

5.3 Indien Dream Clean Team tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat kleine afwijkingen van
het Werkuitvoeringsovereenkomst noodzakelijk zijn om de Diensten geheel of ten dele te kunnen
uitvoeren, kan Dream Clean Team, doch zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, het
Werkuitvoeringsovereenkomst naar eigen inzicht wijzigen mits er een vergelijkbare kwaliteit
gegarandeerd is.
5.4 Indien Dream Clean Team tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vaststelt dat er blijvende
afwijkingen en dus wijzigingen van het Werkuitvoeringsovereenkomst noodzakelijk zijn om de Diensten
geheel of ten dele uit te kunnen voeren, en hiervoor redelijkerwijs een prijsaanpassing moet
plaatsvinden, dan zal deze wijziging in het Werkuitvoeringsovereenkomst pas plaatsvinden nadat de
prijsaanpassing met Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Tot aanvaarding van de prijswijziging
kan Dream Clean Team de Werkzaamheden die voortvloeien uit die blijvende afwijkingen opschorten.
5.5 Indien niets is vastgelegd in de Overeenkomst dan worden Werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op
werkdagen van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde christelijke of nationale feestdagen. Indien
plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van
Opdrachtgever, dan wel Dream Clean Team, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Uit
de aard van de Werkzaamheden en/of het Object kan voortvloeien dat ook op christelijke of nationale
feestdagen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
5.6 Indien de Werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke
aard dan ook of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico komt van Opdrachtgever zoals niet
functionerende schoonmaakapparatuur en installaties welke in eigendom zijn van Opdrachtgever, kan de
ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren
zullen op de factuur apart vermeld worden.
5.7 Indien de werknemers van Dream Clean Team zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheids- en
gedragsregels in de Objecten dan dient Opdrachtgever tijdig, dus vóór aanvang van de Werkzaamheden,
deze regels te overhandigen aan de werknemers met voldoende instructie en uitleg en met kopie aan de
leidinggevende van Dream Clean Team. Ook dient Opdrachtgever een exemplaar van deze regels in de
werkruimte van Dream Clean Team zichtbaar op te hangen c.q. beschikbaar te maken.

Artikel 6. Naleving en controle Werkuitvoeringsovereenkomst.
Opdrachtgever is verantwoordelijk om Dream Clean Team onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien de
Werkzaamheden niet conform het Werkuitvoeringsovereenkomst zijn uitgevoerd en in belangrijke mate ten nadele
van de Opdrachtgever daarvan afwijken. Het Werkuitvoeringsovereenkomst is in principe gebaseerd op een
kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem dat Partijen zijn overeengekomen en waarmee objectief vastgesteld kan
worden of het resultaat van de Werkzaamheden en de uitvoering van het Werkuitvoeringsovereenkomst conform die
norm is. Deze schriftelijke kennisgeving bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de aard en de
ernst van de geconstateerde afwijking, het Object, de plaats en een redelijke termijn waarbinnen Dream Clean Team
de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
Artikel 7. Hulpmiddelen en ondersteuning door Opdrachtgever.
7.1 Dream Clean Team is vrij in haar keuze van Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen,
tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk en elektriciteit
kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van het Werkuitvoeringsovereenkomst.
7.3 Opdrachtgever zal voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor opslag van o.a.
Hulpmiddelen, kosteloos ter beschikking stellen. Deze afsluitbare ruimten zijn uitsluitend toegankelijk
voor – de werknemers van – Dream Clean Team. Opdrachtgever is daarbij gehouden om de
Hulpmiddelen van Dream Clean Team die in de bedrijfsruimte van Opdrachtgever worden gebruikt en
opgeslagen als een goed huisvader te beheren en hiertoe onder meer het Object goed af te sluiten en
alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die Hulpmiddelen noodzakelijk zijn.
7.4 De Hulpmiddelen blijven eigendom van Dream Clean Team tenzij anders is overeengekomen.
7.5 Opdrachtgever is gehouden om er op eerste verzoek van Dream Clean Team eraan mee te werken dat
Dream Clean Team de genoemde Hulpmiddelen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij
voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze Hulpmiddelen en zal geen
beslag doen/laten leggen op de Hulpmiddelen.
7.6 In overleg met Dream Clean Team zal Opdrachtgever ten behoeve van de werknemers van Dream Clean
Team voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals een garderobe, een berging, een
pauzeruimte en dergelijke. Opdrachtgever conformeert zich in deze aan de Arbowet.

7.7 Opdrachtgever zal Dream Clean Team de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van
welke aard dan ook, in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
7.8 Opdrachtgever is gehouden Dream Clean Team juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over
alle zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet
verplicht is te verstrekken. Dream Clean Team mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid
van de door Opdrachtgever verstrekte Informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever
verstrekte Informatie te verifiëren. Opdrachtgever staat ook in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Dream Clean Team verstrekte Informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is. De Informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Dream Clean
Team verzocht. Bij gebreke van de juiste Informatie is Dream Clean Team niet aansprakelijk voor de
schade die ontstaat aan een Object.
7.9 Indien de Informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Dream Clean Team bevoegd de (verdere)
uitvoering van de Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de
Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet
nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Dream
Clean Team bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra)
Werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 8. Onderaanneming.
Dream Clean Team zal bij het inschakelen van ondera voor de uitvoering van Overeenkomst de nodige zorgvuldigheid
in acht nemen bij het selecteren van de onderaanemers en indien Dream Clean Team dat nodig acht, voorafgaand
overleggen met Opdrachtgever.

Artikel 9. Prijs van de Werkzaamheden.
9.1 De prijs van de Werkzaamheden is gebaseerd op de volgende objectieve en subjectieve factoren: Onder
objectieve factoren worden begrepen: de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de loon- en/of andere bedrijfskosten van Dream Clean
Team, de kosten van de gebruikte Hulpmiddelen, materialen, transportmiddelen en dergelijke. Onder
subjectieve factoren worden begrepen; de wensen van Opdrachtgever en de bij de opname van de
Werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen hoedanigheden van het Object, waaronder
maar niet beperkt tot de oppervlakte, de bezetting, de toegankelijkheid, de aankleding, de inrichting, het
gebruik en de bestemming.
9.2 Zodra na het sluiten van de Overeenkomst in de objectieve factoren een wijziging optreedt waarop
Dream Clean Team in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot een
wijziging in de toepasselijke CAO en/of een wetswijziging, heeft Dream Clean Team het recht de daaruit
voortvloeiende kostenverhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen, ongeacht of de wijziging te
voorzien was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
9.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst in de subjectieve factoren een wijziging optreedt die naar het
oordeel van Dream Clean Team een aanpassing in het Werkuitvoeringsovereenkomst en in prijs
noodzakelijk maakt, zal deze prijsaanpassing tot stand komen na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever.
Dat schriftelijke akkoord is niet nodig indien er sprake is van meerwerk in de zin van 5.1.
9.4 Opdrachtgever heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de
Werkzaamheden door Dream Clean Team niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van
omstandigheden die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening en risico van Opdrachtgever komen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden.
10.1 Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is
overeengekomen, te geschieden op de overeengekomen wijze. De voorgenoemde betalingstermijn is
een fatale termijn. De betaling dient verder onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of
verrekening, uit welken hoofde ook te geschieden. Opdrachtgever zal geen beslag onder zichzelf doen
leggen.
10.2 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de
betalingstermijn.

10.3 Indien Opdrachtgever ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Dream Clean
Team op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Dream Clean Team alsdan
gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Dream Clean
Team is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.4 Tijdens haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1%
per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
10.5 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de
werkelijk door Dream Clean Team gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke
incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over
het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en
3% over het meerdere boven € 60.000. Bij gerechtelijke invordering is Opdrachtgever tevens de
gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien Opdrachtgever geheel of in overwegende mate
in het ongelijk wordt gesteld. Tevens is Dream Clean Team alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel
of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Dream Clean Team is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
10.6 Indien Dream Clean Team gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever kan
Dream Clean Team op eerste verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst, verlangen dat Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet dan wel
genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt
in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Dream Clean Team opeisbare doorlopende
bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door
Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
10.7 Indien de Werkzaamheden eenmalig zijn, is Dream Clean Team gerechtigd om vóór aanvang van de
Werkzaamheden een voorschot van ten minste 30% van de prijs te vragen.
10.8 Betalingen door Opdrachtgever zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens: 1.
vergoeding van schaden en (buitengerechtelijke en incasso) kosten; 2. vergoeding van de
vertragingsrente; 3. de uitstaande hoofdsom zoals gefactureerd.
10.9 Indien de Werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van
Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in geval van brand- en
roetreiniging, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Dream Clean Team, meewerken aan een cessie
van haar vordering op assuradeuren. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de
openstaande vordering te voldoen aan Dream Clean Team inclusief de BTW, indien en voor zover deze
niet door de verzekeringsuitkering is gedekt.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Producten.
11.1 Wanneer Dream Clean Team Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Dream Clean Team zich
de eigendom van deze Producten voor totdat deze Producten zijn betaald, en alle overige vorderingen
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Dream Clean Team op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen zijn
voldaan.
11.2 Opdrachtgever is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Dream Clean Team te bewaren.
11.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag zij de Producten niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever ook niet toegestaan
de Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf
gebruikelijk is.
11.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Dream Clean Team
goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld
in artikel 6:80 BW, is Dream Clean Team, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke
afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten. Hiertoe verklaart
Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Dream Clean Team op ieder gewenst tijdstip alle relevante
gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek
Dream Clean Team de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde
Dream Clean Team te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn in de voorraad van
Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel deze over te dragen in eigendom en er een eerste
stil pandrecht op te vestigen.
11.5 Na afgifte van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de
Producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs,

verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Dream Clean Team.
11.6 Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door
Opdrachtgever, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dream Clean Team zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere
dag dat de overtreding voortduurt. 11.7 Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele
retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en AVB.
12.1 Dream Clean Team beperkt haar bedrijfs- en opzichtaansprakelijkheid jegens Opdrachtgever tot de
vergoeding van de directe (zaak)schade jegens Opdrachtgever en aan haar gerelateerde derden die het
rechtstreekse gevolg is van uitoefenen van haar bedrijf alsmede van een (samenhangende serie van)
toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid voor
directe schade is altijd beperkt tot de bedragen welke volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Dream Clean Team voor het betreffende evenement worden uitgekeerd (zie de maximale
dekkingsbedragen onder 12.4) dan wel tot het bedrag in artikel 12.5 indien geen uitkering plaatsvindt,
vermeerderd met het eventueel door Dream Clean Team uit hoofde van de AVB te dragen eigen risico.
12.2 Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Dream Clean
Team aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of
beperking van de schade.
12.3 Dream Clean Team is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet
uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bijv. door het tijdelijk
geen gebruik kunnen maken van ruimten in het Object, en andere gevolgschade of indirecte schade die
het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Dream Clean Team, uitgezonderd
aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Dream Clean Team zoals bedoeld in
artikel 7:952BW.
12.4 Dream Clean Team heeft een AVB afgesloten. Daarin zijn schades van Opdrachtgever, waarvoor Dream
Clean Team aansprakelijk wordt geacht onder de AVB, verzekerd tot maximaal: • bij
bedrijfsaansprakelijkheid schades tot € 1.134.000,- per aanspraak, met maximum van € 2.500.000,-
totaal aan aanspraken per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per
aanspraak);
• bij opzichtschades (aan in bewerking zijnde glasoppervlaktes, interieur, gevels of vloeren) tot € 50.000,-
per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB
genoemde eigen risico per aanspraak);
• bij verlies van sleutels van een Object door Dream Clean Team tot de kosten voor het vervangen van de
sleutels tot € 25.000,- per aanspraak met een maximum van € 50.000,- per verzekeringsjaar (onder aftrek
het in de AVB genoemde eigen risico per aanspraak).
12.5 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door
Dream Clean Team erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de
schade die Dream Clean Team ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg
van het tot vergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van
de netto factuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst
betreft dan wordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden
voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
12.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Dream Clean Team voor schade die het gevolg is van het
gebruik van Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden
jegens Dream Clean Team.
12.7 Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor de
kosten en/of schade die hierdoor ontstaat.
12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de
schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of
daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Dream Clean Team meldt.
12.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige
melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
12.10 Dream Clean Team kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de
schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dream Clean Team.
12.11 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Dream Clean Team heeft
altijd het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de

uitgevoerde Werkzaamheden.
12.12 Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de
buitencontractuele aansprakelijkheid van Dream Clean Team jegens Opdrachtgever.

Artikel 13. Verbod op overname werknemers
13.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dream Clean Team dan wel een verzoek zoals
bedoeld in 15.1. is het Opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde vennootschappen niet toegestaan,
noch gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst van werknemers met Dream Clean Team noch
gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twaalf maanden na beëindiging daarvan,
werknemers van Dream Clean Team in dienst te nemen dan wel op enigerlei andere wijze, direct of
indirect, in te schakelen voor het verrichten van Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever dan
wel aan haar gelieerde vennootschappen.
13.2 Bij overtreding van het voorgaande lid, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Dream Clean Team
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 5.000,- per werknemer
en € 500,- voor iedere week dat de overtreding per werknemer voortduurt.

Artikel 14. Contractswisseling en werkgelegenheid
14.1 Dream Clean Team is gehouden aan de CAO waaronder de contractwisselingsparagraaf en het
bijbehorende overdrachtsprotocol. Om aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien te kunnen voldoen
heeft Dream Clean Team informatie van Opdrachtgever nodig. Opdrachtgever verplicht zich derhalve om
zo vroeg mogelijk in overleg te treden met Dream Clean Team over een gewenste heraanbesteding,
waarbij Opdrachtgever de minimale opzegtermijn van 3 maanden voor bedrijven en 1 maand voor
particuliere afnemers bij de opzegging van de Overeenkomst in acht houdt of zoveel meer als is
overeengekomen. Ook zal Opdrachtgever onverwijld nadat de gunning heeft plaatsgevonden aan het
nieuwe schoonmaakbedrijf, de gegevens van het nieuwe schoonmaakbedrijf doorgeven aan Dream
Clean Team zodat Dream Clean Team tijdig aan haar plichten voortvloeiende uit de CAO kan voldoen.
14.2 Indien door Opdrachtgever of mede door haar toedoen bij een contractwisseling significant verkeerde of
te late Informatie is verstrekt aan Dream Clean Team bijvoorbeeld over de op het object werkzame
werknemers, dan is Dream Clean Team gerechtigd de Overeenkomst per direct schadevrij te annuleren
nog vóór aanvang van de Werkzaamheden tot uiterlijk de 4e maand na aanvang van de Werkzaamheden,
mits deze informatie ertoe zou hebben geleid dat Dream Clean Team de Overeenkomst niet of op andere
voorwaarden was aangegaan. Dit laatste staat ter vrije beoordeling van de Dream Clean Team.
14.3 Opdrachtgever kan Dream Clean Team niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook
die door de overgenomen werknemers zijn veroorzaakt voor het moment van contractwisseling noch
staat Dream Clean Team in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden die
door de overgenomen werknemers zijn verricht voor de contractwisseling.

Artikel 15. Overnameplicht bij inbesteding.
15.1 Voor zover Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst met Dream Clean Team de Diensten
inbesteedt, dus zelf gaat uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste schriftelijke verzoek van Dream Clean
Team de werknemers op het betreffende Object een arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij Partijen
nu voor alsdan overeenkomen dat dit zal geschieden op basis van de wettelijke bepalingen ex artikel
7:662 BW e.v. inzake overgang van onderneming.
15.2 Indien Dream Clean Team voor de Werkzaamheden op een Object een of meer duurzame Hulpmiddelen
heeft aangeschaft in de 12 maanden voorafgaande aan de inbesteding van de Diensten, met
gezamenlijke bruto aanschafwaarde van € 500,- of hoger, dan is Opdrachtgever verplicht, zodra Dream
Clean Team dat schriftelijk aangeeft, die Hulpmiddelen over te nemen voor de dan geldende
boekwaarde. Bij berekening van de boekwaarde wordt rekening gehouden met een afschrijving van 5
jaar voor schrobmachines en 2 jaar voor andersoortige apparatuur en machines.

Artikel 16. Overmacht, opschorting en ontbinding.
16.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld, in
subjectieve zin, aan Dream Clean Team te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Dream Clean
Team onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om de Diensten en Werkzaamheden of een gedeelte
daarvan na te komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de

totstandkoming van de Overeenkomst reeds was te voorzien. Onder overmacht wordt in deze
voorgaande zin in ieder geval begrepen zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van
de eigenaar-leidinggevende van Dream Clean Team of werknemers, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme,
oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, epidemieën, pandemieën, uitbraken van bacteriële
infecties en ziektes zoals listeria, salmonella (in het Object), vrijkomen van giftige stoffen (in het Object),
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie (in het Object), uitblijven van
bepaalde vergunningen noodzakelijk voor de Werkzaamheden, bedrijfsstoring en overmacht van
toeleveranciers.
16.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is Dream Clean Team bevoegd de nakoming van haar
verbintenis of een gedeelte daarvan tijdens de overmacht op te schorten en kan Opdrachtgever als
gevolg daarvan geen nakoming, schadevergoeding of gedeeltelijke ontbinding vorderen doch zal deze
wel de gebruikelijke facturen voor de overeengekomen Diensten moeten blijven voldoen.
16.3 Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt
dan 4 weken, is Dream Clean Team bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
waarbij Dream Clean Team niet gehouden is tot schadevergoeding, met dien verstande dat indien Dream
Clean Team haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij
steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
16.4 Dream Clean Team heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze gebeurtenissen of
omstandigheden intreden nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
16.5 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
en/of de wet toekomen, is Dream Clean Team bevoegd haar verbintenis op te schorten indien: (a)
Opdrachtgever een of meer verbintenissen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze
voorwaarden en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; (b) Dream Clean Team goede grond
heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer verbintenissen zal
tekortschieten; (c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is
aangevraagd, aan Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een
verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar
vermogen verliest; (d) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd; (e) Opdrachtgever haar
bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt.
16.6 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
en/of de wet toekomen, is Dream Clean Team in de in lid 5 van dit artikel bedoelde gevallen bevoegd,
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever ondanks
sommatie gedurende acht dagen nalatig blijft haar verbintenissen na te komen respectievelijk
genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verbintenissen. Voor “Opdrachtgever”
moet in dit verband in voorkomend geval worden gelezen: “de curator” dan wel “de bewindvoerder”.

Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens
17.1 In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Partijen persoonsgegevens
in de zin van AVG zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e-mailadressen en telefoonnummers
verwerken. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken
dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zowel Opdrachtgever als de Dream Clean Team zijn in dit
geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna: AVG) ten aanzien van de door of namens Opdrachtgever aan Dream Clean
Team verstrekte persoonsgegevens tenzij Dream Clean Team kan worden aangemerkt als verwerker in
de zin van de AVG.
17.2 In het geval Dream Clean Team bij de uitvoering van de Overeenkomst optreedt als verwerker in de zin
van de AVG zal een separate verwerkersovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening welke
voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG.
17.3 Op ieder der Partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere
toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen
van passende beveiligingsmaatregelen, het tijdig in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen
en het informeren van betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
17.4 Partijen garanderen jegens elkaar dat zij als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikken over in

het eerste lid bedoelde persoonsgegevens en bevoegd zijn tot verstrekking van die gegevens aan de
ander. Partijen vrijwaren elkaar derhalve van alle aanspraken van de betreffende betrokkenen en derden
met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor een
verwerkingsverantwoordelijke zelf aansprakelijk is op grond van de AVG. Als uitwisselende Partijen welke
beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de AVG om
nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de
persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen.
17.5 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Partijen persoonsgegevens worden verwerkt,
garanderen Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze
worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden
getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de
verwerking.
17.6 Ieder der Partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een
verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage,
verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een
verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
17.7 Iedere Partij informeert elkander zo spoedig mogelijk, binnen de wettelijke termijnen, over het
ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Partijen zullen vervolgens elkander
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
17.8 In het geval van een datalek zal in ieder geval de volgende informatie verstrekt worden: 1. een
gedetailleerde omschrijving van het datalek; 2. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
3. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek; 4. de identiteit van de
personen betrokken bij het datalek; 5. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de
betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen; 6. de oorzaak van het datalek; 7. de duur van het
datalek en het ontstaansmoment.
Artikel 18. Duur en opzegging van de Overeenkomst.
18.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
18.2 Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Dream Clean Team 6
maanden de Werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van artikel 18.3. en 18.4.
18.3 De opzegtermijn voor Partijen bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal 3 maanden
en deze termijn begint te lopen: – bij opzegging door Dream Clean Team: vanaf het moment dat de
aangetekend opzeggingsbrief door Dream Clean Team aan Opdrachtgever is verzonden. – bij opzegging
door de opdrachtgever: 1. indien de Dream Clean Team meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat Dream Clean Team het bericht heeft ontvangen wie de nieuwe Dream Clean Team is;
2. indien de Dream Clean Team niet meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure Op het moment dat
Dream Clean Team de opzegging bij aangetekend schrijven heeft ontvangen, echter met dien verstande,
dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe Dream
Clean Team of het besluit tot herin besteding door Dream Clean Team is ontvangen.
18.4 Partijen kunnen een Overeenkomst slechts bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van de
kalendermaand of tegen het einde van de looptijd indien het een Overeenkomst voor bepaalde tijd
betreft. De opzegging door Opdrachtgever dient altijd te worden gedaan onder opgave van redenen.
18.5 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, noch
kan deze opgezegd (geannuleerd) worden vóórdat Dream Clean Team daar een aanvang mee heeft
gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd mits Dream Clean Team minimaal 3
maanden van tevoren de opzegging heeft ontvangen met inachtneming van de voorwaarden in 18.4.
18.6 Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door
Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Dream Clean Team de in de Overeenkomst volledig
overeengekomen prijs voor de resterende duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of
de resterende opzegtermijn indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Tevens is
Opdrachtgever in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Dream Clean Team reeds heeft
gemaakt in verband met de Overeenkomst, evenals de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering
van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot
onderaanneming). Ook heeft Dream Clean Team recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane
bezettingsverlies.
18.7 Indien Dream Clean Team overgaat tot opzegging of ontbinding dan heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Dream Clean Team bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden mits alle

onderliggende declaraties zijn voldaan. Indien er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in
artikel 7:952BW aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Dream Clean Team zich genoodzaakt ziet om
tot opzegging over te gaan, heeft Opdrachtgever geen recht op medewerking. In geval van opzegging of
ontbinding heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 19. Reparatieclausule nietigheden
19.1 Als enige bepaling uit de AV of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet
geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke
uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere
bepalingen van de AV of de onderliggende Overeenkomst.
19.2 Als op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen
beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht,
met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht
moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van
Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk
in stand blijft.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
20.2 Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst zullen, met
uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de
Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. De Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het Arbitragereglement
voor schoonmaak- en bedrijfsdiensten. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de
Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de Overeenkomst als ontbonden
te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
20.3 Een geschil is aanwezig, wanneer één van Partijen verklaart dat zulks het geval is.
20.4 Onverminderd hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, staat het Dream Clean Team vrij
incassogeschillen met Opdrachtgever voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Behoudens voor zover
bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zal in eerste instantie bij uitsluiting bij
vorderingen boven een bedrag van € 25.000,- bevoegd zijn de rechtbank van de woonplaats van Dream
Clean Team dan wel, in kort geding, de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. In afwijking
hiervan heeft Dream Clean Team steeds de optie om het betalingsgeschil c.q. geldvordering van meer
dan € 25.000,- ook voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Indien het een betalingsgeschil
c.q. geldvordering betreft van minder dan € 25.000,- ex btw, is echter bij uitsluiting de rechter bevoegd
die op grond van de wettelijke bepalingen als zodanig is aangewezen. Hoofdstuk B: Aanvullende
voorwaarden Glasbewassing, gevelreiniging en vloerenonderhoud.

Artikel 21. Aanvullende betalingsvoorwaarden glasbewassing.
21.1 Indien de Werkzaamheden m.b.t. de glasbewassing met een andere frequentie dan eenmaal per maand
worden uitgevoerd, zal Dream Clean Team het hiervoor te berekenen bedrag omrekenen in een
maandbedrag, hetgeen maandelijks gefactureerd zal worden tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 22. Aanvullende bepalingen Hulpmiddelen en ondersteuning Opdrachtgever.
22.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat Dream Clean Team bij de Werkzaamheden die zien op glazenwas- en
gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het Object, kosteloos gebruik kan maken van de installaties
en voorzieningen aan het gebouw aangebracht ten behoeve van buitenwerkzaamheden. Opdrachtgever
staat er tevens voor in dat die installaties en voorzieningen naar behoren functioneren. Bij gebreke
waarvan de Dream Clean Team gerechtigd is haar Werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in
rekening te brengen vanwege de gederfde inkomsten, dit naar keuze van de Dream Clean Team. Dream
Clean Team kan immers geen andere vervangende klus aannemen.
22.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de ruimten in het Object waar de vloeren moeten worden gereinigd,
voor aanvang van de Werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Dream Clean
Team besluit om de ruimte zelf leeg te maken, zal de extra tijd die daarvoor nodig is in rekening gebracht
worden bij Opdrachtgever. Tenzij Dream Clean Team en Opdrachtgever hierover vooraf andere

afspraken hebben gemaakt.

Artikel 23. Aanvullende bepalingen uitvoering Overeenkomst.
23.1 Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat bepaalde glasdelen of geveldelen niet
bereikbaar zijn voor Dream Clean Team zonder extra Hulpmiddelen, dan is Dream Clean Team niet
gehouden deze delen te reinigen totdat die extra Hulpmiddelen zijn ingezet. De kosten van die extra
Hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij hier vooraf andere
afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 24. Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden.
24.1 In geval van gevelreiniging is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk
tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.2 In geval van gebruik van een hoogwerker in combinatie met Werkzaamheden die niet bestaan uit
periodiek schoonmaakonderhoud is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan
beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke tenzij er sprake is van opzet of
roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
24.3 In geval van vloerenreiniging is Dream Clean Team nimmer aansprakelijk voor schade aan de vloer door
uitvoering van de Werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer
onbekend is of als Opdrachtgever specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Dream Clean Team
waardoor de schade is ontstaan.